Sparbu og Stod
06 Februar 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

06 Februar 2003

Gaupetøv fra WWF

Åsmund Ystad, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Gaupa i fare, heter en pressemelding fra WWF Norge 3. februar.

Her påstår WWF at Norge er i ferd med å forvalte i hjel gaupestammen etter en påstått nesten halvering på seks år. Videre krever de en tredobling av dagens bestand samt at det må bli slutt på lokal og regional deltagelse i forvaltningen.

Forvaltningen av gaupe er i dag lagt opp etter en regional modell, med fylkesvise gaupenemder som fastsetter fellingskvote, men der DN har det siste ordet.

Forvaltningens egne tall viser en nedgang på 20-30 % de siste årene, ikke halvering som WWF påstår. Dette har vært en ønsket reduksjon som rovdyrforvaltningen har stått bak, ikke minst på bakgrunn av kunnskap om at 450-500 dyr som var antallet i 1996 holdt på å ta knekken på rådyrstammen mange steder.

Ekspertstyre

WWF roper på ekspertstyrt forvaltning som skal fokusere på hvor mange individer vi må ha på norsk jord for at stammen isolert sett skal være levedyktig. Det er greit nok å ønske seg 1000 gauper i Norge, men når WWF påstår at det er nødvendig for å sikre norske gaupers levedyktighet er direkte tøv. En faglig vurdering vil sannsynligvis fortelle at det i neste omgang vil gi en kollaps i gaupestammen på grunn av mangel på byttedyr. Det er videre latterlig at en global miljøorganisasjon som WWF ser bort fra at Norge har hundrevis av mil med riksgrense der det er jevnt med gaupe på den andre siden.

Men enda verre er WWFs syn på lokal forvaltning. "Vi trenger en helhetlig forvaltning, og den må foregå på nasjonalt nivå" heter det i pressemeldingen.

Hykleri

Over flere år har WWF Norge fått utdelt 10-talls millioner fra NORAD for å drive utviklingshjelp i den tredje verden. Hovedsatsingen foregår i Afrika etter modellen "lokalsamfunnsbasert ressursforvaltning". Målet er å få lokalbefolkningen til å ta ansvar for bærekraftig forvaltning av det biologiske mangfoldet. WFF har gode erfaringer og vi har gjenntatte ganger kunnet se og lese om at måten fattige lokalsamfunn på WWFs lønningsliste forvalter naturen burde være et forbilde for norske bygdesamfunn.

I Norge driver derimot WWF en målrettet krig mot bygdenorges tradisjoner og erfaringer med lokal forvaltning. I den norske debatten om bærekraftig bruk av naturressursene kjører WWF konsekvent en linje der lokal råderett skal sentraliseres til Staten. Dette er hykleri!

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org