Sparbu og Stod
23 Mars 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

23 Mars 2004

FOR NÅ ER JO ULVEN HER

Bjørn Skåret, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Hedmark fylkeslag

Den nye rovviltmeldingen har ikke påkalt særlig interesse i de riksdekkende medier. I den grad noen har nevnt den, er det stort sett departementets egne vurderinger av innholdet som har vært gjengitt. Børge Brende har da også hatt en klart pragmatisk tilnærming til det ikke helt enkle oppdrag som Stortingets flertall har gitt ham: å legge til rette for en mer konfliktdempende forvaltning, samtidig som hovedlinjene i politikken blir videreført. Han har forstått at det ikke trenger å by på uoverstigelige problemer at premissene har endret seg fundamentalt fra debatten omkring den første rovviltmeldinga i 1991/92, bare man holder fokus på resultatet og unngår å henge seg opp i det som skjedde på veien dit. For nå er jo ulven her.

Derfor skyver han i forgrunnen det ukontroversielle faktum at 80 % av Norges befolkning vil ha rovdyr dersom de slipper å ha dem i sin egen nærhet. Dermed er det kanskje bare et tilbakeskuende mindretall på 20 % som vil mase om at det ikke er bra for demokratiet at folket og dets representanter føres bak lyset med påstander om "internasjonale forpliktelser" på veien til det gode mål.

De som bor i den nye ulvesonen øst for Glomma, kommer selvfølgelig til å minne om at det ikke fantes noen ulvebestand i Norge da Bernkonvensjonen ble undertegnet i 1979. De kommer også til å minne om at de ulvene som befant seg i grenseområdet mot Sverige da Stortinget ratifiserte Bernkonvensjonen i 1986, ikke representerte noen "urnordisk" genetisk rest, - slik det har blitt framstilt - men var den vestlige utløper av en bestand som brer seg over hele den nordlige del av det eurasiske kontinent og er det tredje mest tallrike landpattedyr i verden. Noen kommer vel også til å påstå at Miljøverndepartementet deserterte fra sitt ansvar når det gjelder fortolkningen av Norges forpliktelser etter Bernkonven-sjonen og overlot det meste til sine løsbikkjer i miljøorganisasjonene. Og at vi dermed fikk en halvoffisiell dagsorden for miljøforvaltningen gjennom det meste av 90-tallet som gikk ut på å bygge opp "levedyktige" nasjonale bestander av rovdyra.

Kommer stortingsflertallet til å bry seg om det? Neppe. Selvfølgelig vet de - omsider - at Norge ikke er forpliktet til å bygge opp noen egen levedyktig stamme av store rovdyr, og aller minst av ulv, innenfor Norges grenser, selv om Departementet tolket og hevdet det offentlig så sent som i 1997. Men nå er jo ulven her. Og tenk hvilket spetakkel det skal bli dersom - -!

Og hva kommer WWF til å si ? Og Bellona?

Vi får nok ulvesone. Spørsmålet blir bare hvor stor den blir. For folk øst for Glomma er det trolig en fordel at den blir så stor som mulig. Ikke fordi at "trykket" her blir særlig mindre av den grunn, men fordi det nok kommer en ny rovviltmelding om noen år. For å dempe konfliktnivået. Og da kan det avgjort være en fordel at flere har fått justert sin virkelighetsoppfatning med litt egenerfaring - som en motvekt til NRK's naturprogrammer.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org