Sparbu og Stod
20 Mai 2005

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

20 Mai 2005

Samleside for arbeidet med ny rovviltmelding

 

Gjennomføring av politikken
Offisiell start 1 april 2005, de regionale rovviltnemdene er oppnevnt av departementet og skal nå bla. arbeide med de nye forvaltningsplanene - se nemdenes sammensetning . Foreløpig har informasjonen fra nemdene vært svært dårlig, det vil si null for de fleste regionene. Nemdene skal få egne nettsider "før jul", forhåpentligvis vil fylkesmennene legge ut informasjon om arbeidet inntil nemdene får egne sider.

Eksempel region 6 - I midt-norge har nemda bedt sekretæriatet (fylkesmannen i Nord Trøndelag) om å skaffe "byråkratisk bakrunnsmateriale" til forvaltningsplanen fra miljø-, landbruks- og skogavdelingen i fylkene som skal legges fram for nemda på møte 16-17 august. Framdriftsplan videre er ikke kjent, ei heller om hvilke planer nemda har for kontakt med grupper utenfor byråkratiet. Det er lagt opp til et "høringsmøte" ved framleggelsen av planen og en skriftlig høringsrunde.

 

Høring - Utkast til forskrift om rovvilterstatning for husdyr og tamrein
Forskriften ble sendt ut på høring 24 februar 2005, høringsfristen er satt til 25 mai 2005.

Saksoversikt
Utkast til forskrift
Kommentar til forskrift
Høringssvar

 

Forskrift

Forskrift om forvaltning av rovvilt - ble vedtatt i Statsråd 18. mars 2005.

Forvaltningsforskrift for rovvilt er Miljøverdepartementets forslag for gjennomføringen av den rovviltpolitikken som Stortinget vedtok våren 2004. Forskriften ble sendt ut på høring 15 september, høringsfristen er satt til 15 Desember og skal tre i kraft 1. april 2005.

Folkeaksjonens uttalelse
Oversikt over høringssvar

15-09-2004
Høringsbrev
Forslag til forskrift [PDF]
Kommentar til forskrift [PDF]
Pressemelding

 

Stortingets behandling

13-05-2004 Referat fra stortingsbehandlingen
Stortingets votering
Vedtak

07-05-2004 Innst.S.nr.174 (2003-2004) - Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om rovvilt i norsk natur

Les høringsuttalelse fra Folkeaksjonen
Mer om Stortingets arbeid og høringsuttalelser fra andre organisasjoner, kommuner og fylker

 

Regjeringens behandling

12-12-2003
Stortingsmelding nr. 15 er lagt fram
Sammendrag/Pressenotat [1.7 mb PDF]
St.meld 15 - Rovvilt i Norsk natur [18 mb PDF]
St.meld. nr. 15 (2003-2004) - Rovvilt i norsk natur [0ppdelt HTML]

Miljøverminister Børge Brende:
- En mer forutsigbar rovviltpolitikk
- Rovviltmeldingen sikrer en nødvendig samordning av virkemidler.
- Rovviltmeldingen sikrer en enklere og mer lokal forvaltning
- Mål for rovviltbestandene videreføres, men konkretiseres i regioner

 

Prosess

Departementets samleside for rovviltmeldingen - Rovdyrmelding.no
Folkeaksjonens inspill
Inspill til departementet
Utredninger og fagrapporter

 

Bakgrunn

Dokumentsamling
Dokument 8 forslag
Høyt konfliktnivå
Rovviltmelding 1997

 

Løpende dekning

07-05-2004Innst.S.nr.174 (2003-2004) - fra energi- og miljøkomiteen om rovvilt i norsk natur
Vi har laget en mer lesbar utgave av komiteens merknader
07-05-2004Ulvefritt i Høyre-liggende strøk
Politikerene har fått med seg at folket ikke ønsker ulv i nærmiljøet - "Hele rovdyrforliket holdt på å kollapse i Stortinget fordi Høyre krevde at deres partibastion, Asker og Bærum, ikke ble tatt inn i ulvesonen" (VG)
07-05-2004Stortinget vil tredoble bestanden av bjørner
I skyggen av den heftige ulvestriden, har regjeringspartiene sammen med SV og Ap, gått inn for å bygge opp bestanden av bjørn til 15 såkalte årlige ynglinger. Siden en bjørnebinne føder bare annethvert år, og tiltrekker seg flere hanner, betyr måltallet om lag 150 bjørner. (Adressa)
05-05-2004Nødvendig kompromiss
Stortingets behandling av rovdyrmeldingen ble på overtid i går reddet fra å ende i den reneste parodi. Det er striden om den såkalte ulvesonen på Østlandet som har blokkert miljø- og energikomiteen i å komme videre med denne saken. (Adressa)
05-05-2004Bjørnejakt berger ikke Brende
Miljøkomiteens leder, Bror Yngve Rahm (KrF) foreslo i går å redusere antall bjørnefamilier fra 20 til 5 for å berge regjeringens ulvesone, uten at SV og AP ble serlig imponert. Men Erna Solberg var enig: - Så lenge vi har nok rovdyr til å innfri Bern-konvensjonen trenger vi ikke flere. (Adressa)
05-05-2004Rovviltmeldinga - enighet mellom AP, SV, Høyre og KRF
Regjeringen inngår forlik med SV og AP om rovviltpolitikken.
29-04-2004SV og Arbeiderpartiet enige om rovvilt
"Dette er de to partienes merknader til Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004), Rovvilt i norsk natur:"
28-04-2004Ulveforlik i Stortinget kan gi rovdyrsenter i Trysil
Brustad og Langeland ønsker et "Abruzzo" senter i Trysil.
24-03-2004Forræderi mot en hel landsdel
Kronikk i Østlendingen - "Dersom kjerneprinsippene i meldingen tiltres av Stortingets flertall, vil dette etter mitt skjønn med åpne øyne være å begå forræderi mot en hel landsdel."
24-03-2004Tungt skyts mot Børge Brende
Nationen kommenterer - "Høyre gjør klokt i å legge øret til grasrota og ta opprørsstemningen i deler av distriktene på alvor."
22-03-2004HJFF sa blankt nei til ulv
" Hedmark Jeger- og fiskerforbund sier nei til ulv. Det ble klart etter helgas årsmøte. Blanke stemmer skapte stor forvirring etter avstemningen og krav om skriftlig omkamp ble avvist."
22-03-2004«Skadeskutt» leder fortsetter tross ulvetap
"«Nei til ynglende ulv i Hedmark» vedtok årsmøtet i Norges jeger- og fiskerforbund-Hedmark, og dermed led leder Arvid Nyberg nederlag. Men han ble likevel gjenvalgt, etter flere timer lange debatter."
20-03-2004Et samlet Hedmark mot rovviltmeldinga - betaltjeneste
" Ei arbeidsgruppe, som har bestått av representanter for regionrådene, fylkeskommunen, næringsorganisasjonene og Norges Jeger- og Fiskerforbund avdeling Hedmark (HJFF) har laget uttalelsen, som i tur og orden skal til behandling i alle kommuner og organisasjoner."
19-03-2004Ikke glemt velgerne
"Ordføreren i Aremark kommer med urettferdig kritikk av stortingspolitikerne, mener Odd Holten fra Kristelig Folkparti. Han avviser påstanden om at han har glemt hvem som har valgt ham."
18-03-2004Løkens 14 myter om natur og ulv
Børge Brende svarer Løken - "Johan C. Løken burde i likhet med alle øvrige parter være tjent med å krabbe opp fra skyttergravene, og bidra til å finne løsninger fremfor å skape nye konflikter."
17-03-2004Hardt oppgjør med Høyre
Johan C. Løken - "Regjeringen undergraver Høyres rolle som bærer av den private eiendomsretten, Børge Brende er populistisk og Høyre lar seg presse av embedsmenn og Venstre."
13-03-200414 teser om natur og ulv
Johan C. Løkens oppgjør med Børge Brende.
17-03-2004Ulven knekker Krf
"Østfold Kristelig Folkeparti vil miste sin stortingsplass på grunn av partiets ulvesyn. Det sier Krf-ordfører i Aremark, Thore Johansen. Han mener velgerne i Østfold er på vei bort fra partiet."
15-03-2004Vil fjerne leder Nyberg i HJFF
"Sterke krefter i Hedmark Jeger- og fiskeforbund (HJFF) vil fjerne Arvid Nyberg som leder av foreningen. I stedet lanseres nå Sp-toppen Merete Furuberg som motkandidat under fylkesårsmøtet kommende helg."
15-03-2004Hett om rovdyr i KrF
"Det er ulikt syn på rovdyr innen Hedmark KrF. På fylkesårsmøtet var det motstanderne av rovdyrmeldinga som snakket høyest."
14-03-2004- Ulven blir KrF's død
"- Østfold Kristelig Folkeparti vil miste sin stortingsplass på grunn av partiets ulvesyn. Det sier Krf-ordfører i Aremark, Thore Johansen."
11-03-2004Østfold KrF vil ikke ha fast ulvebestand
"Dersom Regjeringen ønsker å vinne aksept for sin rovviltpolitikk må rovviltforvaltningen skje lokalt på fylkesnivå, uttaler årsmøte i Østfold KrF."
08-03-2004- Intet kulturlandskap med rovdyrene i skogen
"- Myndighetene satser millioner på bevare kulturlandskapet, men det er bortkastet uten en annen rovviltpolitikk, mener Jørgen Ebbell og Tore Skarpnord i Grue Bonde- og Småbrukerlag."
07-03-2004Betimelig søksmål mot staten
"Glommen Skogeierforening går til søksmål mot staten med krav om å få dekket inntektstapene rovdyrene påfører grunneierne i utmarka. Oppsiktsvekkende nok har rovdyrmeldingen suverent unnlatt å vurdere de juridiske sider vedrørende erstatning for tapte inntekter i utmarksnæringene."
06-03-2004Slakta rovviltmelding
"Den nye rovviltmeldinga vart levna heller lita ære på eit rovviltmøte i Lærdal torsdag. Saueeigarar på begge sider av fjorden gav klart uttrykk for kva dei meinte om meldinga som skal til behandling i Stortinget i mai. ? Meldinga er heilt hjelpelaus, sa årdølen Erling Offerdal."
05-03-2004Advarer mot utvidelse av ulvesonen
"Regjeringspartienes talsmann for rovviltmeldingen Bror Yngve Rahm (kr.f.) advarer flertallet mot å utvide sonen for ulv."
04-03-2004- Meldinga er et overgrep
"Leder Mette Karlgård i Nord-Trøndelag Sau- og geitalslag betegner regjeringas forslag til ny rovdyrpolitikk som et sjokk for næringa."
04-03-2004Ap og Frp sier nei til ulv bare øst for Glomma- ikke tilgjengelig
"Arbeiderpartiet vil ha ulv i Norge, men ikke bare øst for Glomma slik regjeringen foreslår i sin rovviltmelding." (Gårdsplassen)
04-03-2004Ønsker å endre rovviltmelding
"Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil fjerne ulvesona og gi mer penger til forebygging av rovdyrskader. Gruppen ønsker dessuten at det skal være et maksimumstall på rovdyr istedet for et minimum."
03-03-2004Balsfjord mot rovdyr
"Balsfjord kommunestyre går sterkt i mot regjeringas forslag om øking av bestanden av jerv, gaupe og særlig bjørn. Det vil føre til store problemer for landbruksnæringa, mener politikerne. Tapene på grunn av rovvilt har ført til en svekkelse i saueholdet i kommunen. Balsfjord kommunestyre reagerer også på at det skal bli vanskeligere å få erstatning ved tap av dyr."
03-03-2004Rovdyrmeldinga: -Bør sendast tilbake
"Rovdyrmeldinga bør sendast tilbake til regjeringa, meiner eit samrøystes Nærings- og miljøutval i fylket. " [Møre og Romsdal]
03-03-2004Glommen Skogeierforening vil gå til søksmål mot Staten
"Glommen Skogeierforening vil gå til søksmål mot Staten for å få dekket skogeieres inntektstap i utmarka på grunn av rovdyr - spesielt ulv."
01-03-2004Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomite tirsdag 2. mars 2004
"Energi- og miljøkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak: Rovvilt i norsk natur (St.meld. nr. 15 (2003-2004))."
01-03-2004Finale i rovviltkampen
"Stortingets energi- og miljøkomite nærmer seg oppløpssiden i behandlingen av rovviltmeldingen. Det er to måneder igjen til komiteen avgir innstilling. Komiteen har vært ute. De har møtt både rovviltforkjempere, grupper som føler seg truet av en voksende stamme av store rovdyr, og de har møtt engasjerte lobbyister fra begge sider. Det er rimelig klart for de fleste hvor hovedlinjene i debatter går."
27-02-2004- Politikerne så knapt en sau
"Stortingets Miljøkomité gjestet Hedmark med ny rovdyrmelding på dagsordenen. De kom, så og dro - knapt uten å ha sett en sau og heller ikke den delen av fylket der rovdyrtapene er størst."
27-02-2004Ønsker ulv i Nordmarka - artikkelen er ikke tilgjengelig
"Byfolk på tur i skogen bør få oppleve ulv som et tilbud fra naturen. Det mener Norges Naturvernforbund som ivrer for ulv i Nordmarka. " (Dagsavisen)
26-02-2004Bekymret for konsekvensene - ikke tilgjengelig
"BALSFJORD: Balsfjordordfører Gunda Johansen uttrykker bekymring for Rovviltmeldingas konsekvenser for småfehold og for landbruket som næring i kommunen."
25-02-2004- Må ha mer ulv og gaupe
"Ulvestammen må fordobles og gaupa må firedobles om det skal bli levedyktige bestander, mener Åge Simonsen i Norges Miljøvernforbund. "
24-02-2004- Setter flere tusen arbeidsplasser i fare
"Flere tusen arbeidsplasser står i fare for å bli nedlagt i Sør-Trøndelag dersom Rovviltmeldinga som Regjeringa har lagt fram blir vedtatt i Stortinget. Det mener Sør-Trøndelag Sau- og geitalslag (STSG) som mener behandlinga av Rovviltmeldinga i Stortinget 13. mai blir en skjebnedag for livskvaliteten for folk i distriktene."
24-02-2004Vi vil forsvare jakthundene våre
"Norges Jeger- og Fiskerforbund krever derfor at nødvergeretten skal utvides til også å omfatte direkte angrep på jakthunder. I forbindelse med Stortingets behandling av den nye rovviltmeldingen må denne saken tas med som en naturlig del av en helhetlig vurdering av en framtidig rovviltpolitikk."
24-02-2004Rovdyrstriden del av en større konflikt
"Mange bygdefolk, og særlig grunneiere, føler at samfunnet annekterer deres rettigheter bit for bit."
18-02-2004SV-Splid om rovdyr
"Rovdyrpolitikken skaper splid i Hedmark SV. Varaordfører Kjersti Hoff i Løten innrømmer at dette er en av Hedmark SV's vanskeligste saker."
18-02-2004Slåss mot ulvesone.
"Sylvia Brustad vil slåss både i Ap og i miljøkomiteen på Stortinget for å få strøket forslaget om ulvesone øst for Glomma."
18-02-2004Null sauetap med vokterhund
"Først ble de servert trollkrem, deretter gjeterhunder som har redusert rovdyrtapene til null. Begge deler smakte miljøkomiteen på Stortinget da de besøkte Heidi, Turid og Thorbjørn Bakken i Trysil i går."
17-02-2004Ulvedemonstrasjoner i Våler
"Rundt 50 ulvemotstandere møtte opp for å demonstrere mot ulv i i Østfold da miljø-og energikomiteén besøkte Våler mandag."
17-02-2004Ingen ulvesone.
"Ulvemotsanden vinner fram. Stortingets miljøkomite går neppe inn for ulvesone øst for Glomma, og Hedmark fylkesting vil ikke ha ulv i Norge i det hele tatt."
17-02-2004Uenige om ulvejakt
"- Lokal forvaltning av ulv må starte nå, sa ordfører Tore Johansen i Aremark. Leder Tore Hoell i Naturvernforbundet Østfold var ikke enig, men avviste ikke lisensjakt. ? Men da må bestanden bli minst 300 ulver i Norge og Sverige, sa Hoell."
17-02-2004- Uproff rovviltforvaltning
"Det ble mye anti-ulv da Stortinget hørte folkets mening om ny rovviltmelding i går. Men statens egen miljøsjef overrasket flest: Han sablet ned viltforvaltningen under første dag av Stortingets turné i Rovdyr-Norge."
17-02-2004Høyre trosser sine egne- betalingstjeneste
"Høyres stortingsgruppe forstår engstelsen for å ha ei ulvesone, men den går likevel inn for tiltaket. Dermed avviser gruppa sterke innsigelser fra Hedmark Høyre."
17-02-2004- Ulven er her for å bli
"Det skal være ulv i Østfold. Det er signalet fra Stortingets Miljø- og energikomité etter gårsdagens besøk i ulvekommunen Våler."
16-02-2004Gjør ulveopprør - betalingstjeneste
"Vi må ikke få ei sone hvor ulven er særlig fredet, og heller ikke ha ynglende ulv, mener Hedmark Høyre. På årsmøtet sitt glefset fylkeslaget kraftig mot si egen regjering."
16-02-2004Til kamp mot rovdyrmelding.
"Hedmark Høyre varsler en tøff kamp mot forslaget til ny rovdyrforvaltning. Rovdyrsaken dominerte fylkesårsmøte fullstendig."
16-02-2004Tapte jaktinntekter må erstattes!
"Nå skyves regninga for gjeninnføring av ulven over på de private grunneierne alene." - Anders Kiær, styreleder NORSKOG og Arne Rørå, adm.direktør NORSKOG
14-02-2004Må ikke verne ulven - betalingstjeneste
"Ingen internasjonal avtale forplikter Norge til å ha ulv, og i hvert fall ikke ynglende ulv, mener tidligere ekspedisjonssjef Erik Lykke i Miljøverndepartementet."
13-02-2004Ulv på menyen
"Mandag blusser trolig ulvedebatten opp igjen i Våler. Og da med representanter fra Stortingets miljø- og energikomite tilstede på tilskuerbenken. Demonstrasjoner er varslet."
13-02-2004Vil ikkje ha rovdyr i Jølster"- Dyrevernmeldinga seier klårt at vi ikkje skal ha ein stamme med freda rovdyr i vårt område. Det er vi godt nøgde med, for rovdyr vil vi ikkje ha her, seier Jarle Årdal, leiar i Jølster sau og geitealslag."
12-02-2004Nei til rovviltreservat
"Akershus Bondelag sier et klart nei til ynglende ulv og bjørn i Akershus. Store deler av fylket, særlig øst for Glomma, vil bli en del av det foreslåtte rovviltreservatet."
12-02-2004Villreinutvalgene hardt ut mot rovdyrmelding
"Villreinutvalgene rundt Rondane og Dovrefjell frykter den nye Rovdyrmeldinga vil øke presset på Norges unike villreinstamme."
11-02-2004Lærer om rovdyr i Våler
"Mandag 16. februar kommer Stortingets miljø- og energikomitè til Våler for å lære mer om kommunens erfaringer med ulv. Anledningen er den nye rovdyrmeldingen som er ute på høring."
08-02-2004Kraftige reaksjoner på Sponheims rovdyruttalelse
"Sauebønder øst for Glomma reagerer kraftig på Sponheims uttalelse nylig om at vi bør kunne ha ulv i dette området fordi det er såpass lite sau."
07-02-2004Krever ny ulvepolitikk
"Norges Jeger- og Fiskerforbund reagerer negativt på forslaget til forvaltningsmodell av ulv i Norge." (Sarpsborg Arbeiderblad)
06-02-2004Ber Stortinget avvise rovviltmeldingen
"Ingen vet hva Rovviltmeldingen vil koste i kroner og personlig på kjenning, mener Norges Bondelag. Stortinget bes nå om å sende meldingen tilbake til miljøstatsråd Børge Brende."
06-02-2004-Rovdyrmeldinga et skrivebordsprodukt
"Stortingsrepresentant Inger Enger mener at forslaget til ny rovdyrmelding er et skrivebordsprodukt."
04-02-2004Vil dra staten for retten
"Reindriften føler seg truet av rovdyr, og mener forslagene i den nye rovviltmeldinga vil gjøre situasjonen enda verre. Nå pusser reindriftssamer støv av gamle planer om å gå til sak mot staten."
04-02-2004- Bedre rovviltforvaltning
"- I rovviltmeldingen legges det opp til en mer troverdig erstatningsordning for tap av bufe som skyldes fredet rovvilt, mener viltforsker Tor Punsvik."
29-01-2004Jeger-nei til ulvesone.
"Norges Jeger- og Fiskerforbund går mot en ulvesone øst for Glomma og tar avstand fra forslaget om ulveforvaltning i rovviltmeldinga."
23-01-2004- Rovviltmeldinga er et makkverk
"17. februar kommer Energi- og miljøkomiteen til Trysil for å diskutere rovviltmeldinga. Og tryslingene er klare til å fortelle at dette har store konsekvenser for flere enn sauenæringen. Blant annet vil det få stor betydning for dem som vil satse på utmarksnæring og for reiselivsnæringen."
23-01-2004Går i rette med rovdyrpolitikken
"Oppland Høyre går i rette med regjeringens rovdyrpolitikk. Fylkespartiet vil ha endret flere punkt i rovdyrmeldinga"
23-01-2004Kamp om rovdyrerstatning
"Dei nye reglane fjernar skjønn i vurderinga av skade, og det slær svært uheldig ut i Sogn og Fjordane der det ikkje er ulv- eller jervestammar, men streifdyr, meiner bøndene. "
21-01-2004Frykter rovdyr-splittet NJFF
"Miljøverndepartementet er provosert over at ordførerene i Telemark vil lage opprop mot roviltmeldingen."
21-01-2004Departementet provosert
"Miljøverndepartementet er provosert over at ordførerene i Telemark vil lage opprop mot roviltmeldingen."
21-01-2004Rovdyr og framtidig hold av småfe
Kommentar ved Eivind Liven, regiondirektør i Mattilsynet.
21-01-2004Ønsker rovdyr i Hordaland
"Naturvernforbundet Hordaland ber Stortinget sørge for at jerv og gaupe får anledning til å etablere seg i Hordaland."
20-01-2004Redd for ulv
"Ordførerne i Telemark forbereder et opprop mot rovviltmeldinga som regjeringen la fram like før jul. På et møte i Vrådal i går var det sterke reaksjoner mot at Norge skal ha en ulvestamme øst for Glomma. "
17-01-2004Ordførere mot jerv
"Kommunene i norddalen har hele Fjellregionen i ryggen når rovviltmeldingen nå angripes. Uten reduksjon i den store jervebestanden, må sauenæringen avvikles. "
15-01-2004Når bønder blir byttedyr i utmarka
Nationen kommenterer - "Den er enda mer forståelig i en tredje sak, nemlig miljøvernminister Børge Brendes siste grep på rovdyrpolitikken: At ulven skal få leve fritt øst for Glomma. I realiteten betyr dette at staten konfiskerer bøndenes beitettigheter i dette området, samt mye av jaktrettighetene på elg og andre dyr som ulven tar. Men erstatninger, det kommer ikke på tale. Det har miljøvernministeren gjort klinkende klart. "
14-01-2004Vil vurdere ulveyngling
"Norges plikt til å ha ynglende ulv i Norge vil bli vurdert på ny. Det sier saksordfører for rovviltmeldingen, Bror Yngve Rahm (KrF) til Nationen. "
13-01-2004Får problemer av rovdyrfrykt
"- Jeg synes dette er sider ved rovdyrproblematikken som ikke er belyst skikkelig, og som har store konsekvenser for en del mennesker i områder med rovdyr, sier spesialist i psykiatri, Eystein Stordal ved Sykehuset Namsos. "
12-01-2004Jerven herjer i skyggen av ulven
"Ulven øst for Glomma stjeler showet i rovdyrdebatten. Jerven får herje i fred. Gang fjorårets ulvetap i Hedmark med fire. Svaret nærmer seg jervetapene i nordfylket. "
10-01-2004Flere rovdyr i Hedmark.
Østlendingen - "Debatten går, men vi har inntrykk av at rovviltmeldinga ikke erdistribuert i stort omfang. Vi bringer her en del hovedpunkter fra meldinga som direkte angår Hedmark."
09-01-2004Tviler på lokal forvaltning
"Voksende tyvjakt kan være en trussel mot ønsket om økt lokal forvaltning av rovdyr i Norge. ? Unnfallenhet og bortforklaringer på bygdene er i ferd med å bli det aller sterkeste argumentet mot lokalbasert rovdyrforvaltning, tordner Rasmus Hansson. "
08-01-2004Høyre eller rovdyr
"Høyres tidligere landbruksminister Johan C. Løken har gått i strupen på partikollega, miljøvernminister Børge Brende. Løken mener at den fremlagte rovdyrmeldingen er så provoserende i hjemfylket Hedmark at Høyre som parti vil bli avviklet i området. "
07-01-2004- Betal de som vil gi seg
"Tidligere veterinærdirektør Eivind Liven mener sauebønder i områder øst for Glomma bør få økonomisk kompensasjon for å avvikle drifta. Beiteretten i områder som blir ulvereservat er null verdt, mener Liven."
07-01-2004Umulig med sau øst for Glomma
"Sau og ulv går ikke sammen. Derfor må sauebønder øst for Glomma få betaling for å slutte. Det sier tidligere direktør i dyrehelsetilsynet Eivind Liven. Miljøverndepartementet mener at sauehold fortsatt ville være mulig, bare man slutter med "praksisen med frittgående sauer". "
07-01-2004- Liven rammer hele sauenæringa
"- Når Eivind Liven sier at sau må vike for ulv, rammer han ikke bare områdene øst for Glomma, det betyr i praksis hele Hedmark. sier Gunnbjørn Trøan, leder i Hedmark Sau- og Geitalslag. "
06-01-2004- Sau må vike for ulven
"Sau og sauebønder øst for Glomma må vike for ulven, mener regiondirektør Eivind Liven i Mattilsynet."
02-01-2004Mosseulv får gå i fred
"Én ulv er alt som er igjen av Mosseflokken. Tispen får bli på vår side av Glomma så fremt hun ikke etablerer familie. "
16-12-2004Glefser til mot rovdyra
"Tidligere landbruksminister Johan C. Løken (H) glefser til mot regjeringens rovviltmelding. Han etterlyser menneskevernet som statsminister Bondevik snakket om i nyttårstalen. - Meldinga betyr avvikling for Høyre i våre områder, sier Løken. "
30-12-2003Vil ha miljøkomiteen på rovdyrbesøk
Hedemark Bondelag inviterer miljø- og energikomiteen til Hedemarksbesøk. Sylvia Brustad(AP): "- Jeg reagerer mest på at Hedmark må bære en stor del av belastningen og det største trykket for alle rovdyrartene, spesielt ulv."
23-12-2003En løsningsorientert rovviltpolitikk
Statssekretær Lars Jacob Hiim - "De første reaksjonene etter at Regjeringen la frem forslag til en ny helhetlig, enklere og mer forutsigbar forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i norsk natur, har vært omtrent som forventet."
22-12-2003Indre Namdal står for fall
"Leder Leif Johannes Sklett i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk mener hele Indre Namdal står for fall hvis forslaget til ny rovviltmelding blir vedtatt i Stortinget. "
19-12-2003Vil ha opprør i Høyre
"Olaf Ilsaas i Åmot Høyre vil starte et distriktsopprør i Høyre. Budskapet er en kraftig protest mot rovviltmeldinga. "
17-12-2003Ulveland kan ryke
"Regjeringen kan bli nødt til å forhandle bort ulvesonen øst for Glomma for å få gjennom rovviltmeldingen. ? Vi må se på andre løsninger, sier miljøpolitisk talsmann Hallgeir Langeland (SV). "
16-12-2003Vet at de blir stemt ned, men vil påvirke- betalingstjeneste
"De tre stortingsrepresentantene er enige om at rovviltmeldinga er til stor skade for Hedmark."
16-12-2003Delt mening om jerveforvaltning
"Jerven i Finnmark går en utrygg framtid i møte med regjeringas nye rovdyrpolitkk. Det mener miljøvernorganisasjonen Verdens Naturfond." "Og for reindrifta er meldinga god lesing. Reindriftsutøver Johan Aslak Logje er fornøyd. "
16-12-2003Rasmus & Erna er feil medisin
"I SLUTTEN av september hevdet Hansson (WWF) at man i Norge burde ha en bjørnestamme på 20 årlige ynglinger og en samlet stamme på 100 dyr. Nå sier den samme Hansson at Regjeringens forslag om nettopp det han var for i september 'avslører Regjeringens uvilje mot å ta eget ansvar for å bevare rovdyrene. For 20 ynglinger er altfor lite til å bygge opp levedyktige bestander', står det å lese på organisasjonens hjemmeside."
16-12-2003Krigserklæring mot Hedmark
Kommentar Østlendingen - "Regjeringens nye rovviltmelding ble framlagt fredag for noen få utvalgte riksmedier. Det virket som en nøye planlagt seanse der næringsinteresser og andre med kritiske spørsmål ble holdt på behørig avstand. Opplegget står dessverre i stil med meldingens innhold. "
15-12-2003Tror rovdyrmeldingen blir vedtatt på tinget
"Stortingsrepresentanter på Hedmarksbenken tror den nye rovviltmeldingen blir vedtatt av Stortinget."
15-12-2003Flere sauer borte ? færre funnet igjen
"Regjeringen foreslår i rovdyrmeldingen at det kun skal utbetales direkte erstatning for tapte dyr der kadavrene blir funnet. Ferske tall viser at det er færre og færre dyr som blir funnet igjen. "
14-12-2003- Hedmark blir et svensk ulvereservat
Reidar Åsgård, fylkesrådsleder og lederen i Hedmark Ap er klar til kamp mot rovdyrmeldinga - "Vi er på veg tilbake til før 1905. Hedmark blir et svensk rovdyrterritorium. Rovdyrmeldinga er et svart dokument for Hedmark, sier Åsgård. "
13-12-2003- Dette er en krigserklæring
"- Dette er en krigserklæring mot alle jegerinteresser og mot landbruket i Hedmark, sier leder i NJFF-Hedmark, Arvid Nyberg, om rovdyrmeldinga."
13-12-2003Raser mot plan om ulvereservat
"Regjeringens forslag om å opprette en ny nasjonal ulvesone øst for Glomma, vekker voldsom motstand i jegerkretser."
13-12-2003Føler seg mistrodd av regjeringen
"Sauebøndene mener det er en mistillitserklæring at regjeringen vil at de skal passe enda bedre på dyra sine. Men SV vil sørge for at forslaget om ny erstatningsordning vil få flertall på Stortinget. "
13-12-2003Klart for ulvekrig øst for Glomma
"For en gangs skyld er Ap, ulvevenner og motstandere enige: Temperaturen vil stige og ulvekrypskytingen øke når Norge øst for Glomma blir ulvereservat, forbudt for utmarksbeitende dyr."
12-12-2003Ulven får for mye oppmerksomhet
"Forskerne Ivar Mysterud og Klaus Høiland kritiserer den norske rovdyrforfaltningen og mener ulven få r ufortjent mye oppmerksomhet til fordel for arter som er mer truet."
12-12-2003Ulvereservat vil gi ulvekrig
"-En opprettelse av et ulvereservat øst for Glomma slik Regjeringen legger opp til i rovviltmeldingen er totalt uakseptabelt, og vil bidra til å skjerpe motsetningene i ulvedebatten? uttaler Torstein Moland, lederen i Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding i dag."
12-12-2003Danser med ulver
Miljøvernminister Børge Brende og Landbruksminister Lars Sponheim ba med pressen på busstur ut i Østmarka for presentasjon av rovviltmeldingen. Ingen organisasjoner fikk lov å delta, bortsett fra Rasmus Hansson i WWF, som fikk delta.
12-12-2003Ulv bare øst for Glomma
12-12-2003SV vil samarbeide om rovdyr
"Rovdyrmeldinga gir grunnlag for samarbeid for å få til en best mulig rovdyrpolitikk i samsvar med Bern-konvensjonen, sier SVs Hallgeir Langeland, nestleder i energi- og miljøkomiteen."
12-12-2003Ny rovviltmelding: - Rovviltkonfliktene vil øke
"Regjeringa hadde ambisjoner om at en ny rovviltpolitikk skulle bidra til å redusere konfliktnivået lokalt. Forslaget som nå er lagt fram, går i stikk motsatt retning, sier leder i Norges Bondelag, Bjarne Undheim. "
12-12-2003Danser med ulver
Brende, Sponheim og Hansson koser seg i skogen sammen med pressen
12-12-2003- Regjeringen truer ulven
"Leder i Norges Naturvernforbund, Erik Solheim sier til Adresseavisen at han synes rovviltmeldingen lover godt for fremtidens rovdyrforvaltning i Norge. Men han er misfornøyd med at regjeringen ikke tallfester bestandsmålet for ulv, slik som for de andre artene. "
12-12-2003- Dramatisk for distriktene
Odd E. Risan, leder i Norsk sau- og geitalslag reagerer serlig sterkt på økningen i bestandstallene og ulveområdet øst for Glomma
13-12-2003WWF: Bra for jerven, tryggere for gaupa, risikabelt for bjørnen og livsfarlig for ulven
12-12-2003Rovdyr truer biologisk mangfold
"Biologene Ivar Mysterud og Klaus Høiland ved Universitet i Oslo er kritiske til norsk rovdyrpolitikk, som de mener opererer med en forskjellsbehandling av ulv og andre arter. " (Gårdsplassen)

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org