20 juli 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Vi har ingen dyr å miste

Lars Erik Wallin, konst. generalsekretær i Norges Sau- og Geitalslag
De siste dagenes overskrifter i forbindelse med rovdyrproblematikken har vært trist lesning. Dessverre ser det ikke ut til at vi får en situasjon med mindre ulveangrep i år enn det som har vært tilfelle de siste årene. Riktignok har uttaket av ulv i vinter gitt håp for en forvaltning av ulvestammen som hindrer fri utvikling, men fra beiteslipp og til de første rapportene på ulveangrep kom gikk det ikke lang tid. Først med fokus på beiteområder i Oppland, og nå altså i Hedmark.

For de som opplever å få dyra sine hardt skadet eller drept av rovdyr er dette en hard belastning, som det er vanskelig å sette seg inn i for de som ikke har opplevd dette selv. Det er i tillegg en ekstra belastning å få stadige utspill på at sauebonden ikke tar nok ansvar for dyra sine i beitesesongen, og nå sist at den enkeltes tap er bagatellmessige i en større sammenheng. At denne siste uttalelsen kommer fra høyt politisk nivå i Miljøverndepartementet gjør ikke saken bedre. Det kan da være grunn til å tro at dette er et uttrykk for regjeringens syn på saken.

Statistikk er et godt hjelpemiddel og helt nødvendig i de fleste sammenhenger for å få synliggjort omfang av forhold som ellers er basert på antakelser, men det må brukes rett. Imidlertid er det liten trøst i å få høre at enkelte tapstilfeller statistisk sett er bagatellmessige. I slike tilfeller som de nå opplever i Rendalen er det ikke bare den enkelte dyreeier som rammes, men hele lokalsamfunnet.

Norsk sau- og geitalslags klare syn er at hver enkelt sau drept av rovdyr er en for mye. Gjennom ordningen med organisert beitebruk har næringa over lang tid arbeidet målbevisst for minst mulig tap i beitesesongen, i form av organisert slipp, tilsyn og sanking, sikring av farlige områder, sikring mot vei og andre tiltak. Dette arbeidet blir utført med stor grad av egeninnsats. Når det gjelder rovdyrproblematikken er det imidlertid politikerne som sitter med nøkkelen.

Det viser seg, trass i stor vilje over mange år, at beitebrukerne selv ikke kan løse dette med ulike forebyggende tiltak. Et godt eksempel på dette er betingede fellingstillatelser som blir utstedt i forbindelse med rovdyrskadene nå. Å jakte rovdyr på denne tiden av året er meget vanskelig. Når dette blir overlatt til lokale jegere, og det i tillegg følger lite økonomisk kompensasjon med, har resultatene vist seg å bli dårlige. Norsk sau- og geitalslag mener at Statens naturoppsyn i større grad må inn i bildet når det gis betingede fellingstilltatelser, og at dette er et offentlig ansvar.

Det har vært fokusert mye på ulveskader nå. Norsk sau- og geitalslag ser imidlertid også med bekymring på skadene forårsaket av de andre fredede rovdyrartene. For eksempel kommer det meldinger om betydelige skader forårsaket av jerv fra ulike deler av landet.

17 august 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås