Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk / Nord Trøndelag

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

PRESSEMELDING
Kjerneområdet for bjørn ødelegger Li-samfunnet!

Direktoratet for Naturforvaltning sitt siste forslag til ”den endelige løsningen” på rovdyrkonflikten i Lierne er å gjerde inn all sau på utmaksbeite i en stor innhegning med elektrisk gjerde i Nordli. Fylkesmannens Miljøvernavdeling har vært i Lierne og gitt beskjed om at dette skal være på plass innen 2003. Tiltaket skal i følge myndighetene sikre en fortsatt aktiv sauenæring i Lierne. Utenfor gjerdet skal det være bjørn, mange flere enn i dag.

For alle i Lierne som tålmodig har ventet på at myndighetene skal oppfylle sine lovnader og ta sin del av ansvaret for at Lierne fortsatt skal være et attraktivt bosted, må det være forferdelig vondt å oppdage hva forvaltningen har brukt alle årene med forskning og utredning til. Alt som har foregått hittil har tydeligvis hatt til hensikt å vinne tid. Holde det gående til resignasjonen har bredt seg og det avgjørende støtet kan settes inn. Når sauen er på plass i elektriskgjerdet er problemene løst.

Ikke et ord om menneskene som skal bo og bruke naturen i Lierne. Ikke et ord om barna som skulle vokse opp i trygge og spennende omgivelser med fantastiske muligheter for utfoldelse, men må holde seg innendørs i sommerhalvåret i frykt for bjørnebinner på leting etter mat bak husnova. Ikke et ord om alle de som har betalt for det offentliges eksperimenter med sin egen psykiske helse. Ikke et ord om den belastningen det er for de mange bønder som opplever at en tradisjonsrik næring utraderes og ender opp i et inngjerdet reservat for sau. Ikke et ord om kulturlandskapet og utmarksarealene som vil være fullstendig gjengrodd i løpet av 10 år.

Brudd på forutsetningene
En av forutsetningene for rovdyrpolitikken som Stortinget vedtok i 1997 var at det skulle legges til rette for aktivt beitebruk over hele landet, også i kjerneområdene for rovdyr. Men alle teoriene om kostnadseffektive forebyggende tiltak har vist seg å ikke virke i praksis. Men i stedet for å gjøre jobben sin og bringe disse erfaringene tilbake til de ansvarlige i Regjeringen og på Stortinget, velter Direktoratet og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kostnadene for en feilslått politikk i sin helhet over på innbyggerne i Lierne.

30 januar i år vedtok Stortinget at Regjeringen skal legge fram en ny stortingsmelding om rovdyrpolitikken innen utgangen av 2003. Blant de føringer som er lagt for denne meldinga heter det bl.a. at det skal legges vekt på de negative konsekvenser rovdyrpolitikken har for folks trygghet og livskvalitet. Dette gjelder tydeligvis ikke befolkningen i Lierne.

Kjerneområdet må avvikles
Det som nå planlegges i Lierne er et grovt overgrep, og Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk vil ta kontakt med både nord-trønderske og sentrale rikspolitikere om det som skjer i Lierne, og om nødvendig legge press på dem til å handle raskt slik at en kan få stoppet det vi kaller maktmisbruk fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Direktoratet for Naturforvaltning. Avvikling av kjerneområdene vil bli et sentralt tema i den nye Stortingsmeldingen om rovdyrpolitikken. Det er derfor helt feil å gjøre nye dramatiske grep som får store negative konsekvenser for befolkningen i Lierne, all den tid en ny melding med full gjennomgang av rovdyrpolitikken skal legges fram for Stortinget innen to år.

 

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk/ Nord-Trøndelag

Leif Johannes Sklett /s/, leder. Telefon 414 41 620

Åsmund Ystad/s/. Telefon: 975 95 119

21 august 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås
21 AUGUST 2001