Sparbu og Stod
15 August 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

15 August 2003

P R E S S E M E L D I N G
Jerveforvaltning ute av kontroll?

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til åpent møte om forvaltningen av jerv i Sør-Norge, i forkant av ny Stortingsmøte om rovdyrpolitikken. Møtet skjer i Folldal Samfunnshus tirsdag 19. august kl. 18.00.

Årets registreringer av jerveynglinger tyder på en eksplosiv vekst i jervebestanden i Sør-Norge. I 2002 opererer myndighetene med 7 jerveynglinger mens det tilsvarende tallet for 2003 er 17. Dette er over bestandsmålsettingen for den Sør-Norske jerven. Likevel har jervenemda vedtatt en jaktkvote for kommende sesong på inntil 17 dyr, noe som ikke vil være nok til å redusere veksten i jervestammen

Uakseptabelt med halvparten så mye skade

I 1997 sa Stortinget at det daværende skadenivået som jerven forsårsaket på sau var uakseptabelt høyt. i 1996 ble 4600 sau erstattet som tatt av jerv. Siden den gang har skadenivået blitt over fordoblet, rundt 10000 dyr er årlig erstattet som tatt av jerv de siste årene.

Bestandsmålet for jerv i Sør-Norge er nådd for lengst. Resultatet av Stortingets krav om reduksjon i skadenivået har hittil resultert i kronisk høye og sterkt økende tap.

Ikke egen bestand

Myndighetene hevder at jerven i Sør-Norge utgjør en egen bestand. Det har som konsekvens et høyt bestandsmål på minimum 10-15 ynglinger pr. år fordi det er nivået som vitenskapen har vist er nødvendig for langsiktig levedyktighet. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk stiller spørsmålstegn ved hele grunnlaget for forvaltningen av jerv i Sør-Norge. Se vedlagte artikkel "Jerven i Sør-Norge" fra Folkeaksjonens tidskrift www.ROVDYR.org nr. 2-2003.

Med møtet i Folldal ønsker vi å sette sikkelig søkelys på alle sider ved forvaltningen av jerven i Sør-Norge. Møtepanelet vil bestå av de fremste representanter fra forskning, forvaltning og berørte organisasjoner. Stortingsrepresentanter fra alle jervefylkene Hedmark, Sør-Trøndelag og Oppland fylke deltar på møtet som vil bli ledet av Knut Korsæth, tidligere fylkesmann i Oppland.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ønsker med dette møte å bidra til en helt nødvendig kompetanseøkning hos beslutningstakerne slik at Stortinget i neste omgang kan gjøre en bedre jobb når de skal bestemme rammene for framtidas forvaltning av jerven i Sør-Norge.

 

Kontakt:
Åsmund Ystad, tlf. 975 95 119 Sekretær Folkeaksjonens landsstyre
Ola Stensgård, tlf 90876155 Leder Folkeaksjonens Landsstyre
Magne Løkken, tlf. 62490370, leder Hedmark fylkeslag.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org