14 august 2002

PRESSEMELDING

Statens Dyrehelsetilsyn slakter dagens rovdyrpolitikk

 

Rovdyr i samme område som husdyr på utmarksbeite er ikke forenlig med Dyrevernloven. Dette er hovedbudskapet i et Innspill fra Statens Dyrehelsetilsyn i forbindelse med Miljøverndepartementets arbeid med ny Stortingsmelding om rovdyrpolitikken. Dette er en klar oppfølging av signaler sentrale personer i Dyrehelsetilsynet har kommet med tidligere, at konflikten mellom rovdyr og husdyr på utmarksbeite er Norges største dyrevernproblem.

Statens Dyrehelsetilsyn har dermed tatt konsekvensene av den kunnskap de sitter inn med på området og konkludert med at rovdyr og husdyr på utmarksbeite ikke kan bruke samme leveområde. Dette er en konklusjon som vi i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk og svært mange i distrikts - norge med et bredt erfaringsgrunnlag vil kunne si seg helt enig i.

Dyrehelsetilsynets budskap er også en klar melding på vegne av den umulige jobben de kommunale dyrevernnemndene har i rovdyrområdene. Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk mener at rovdyrforvaltningen helt bevisst har latt det bli et svarteperspill med disse nemndene i rollen som et ekstra framskutt forvaltningsorgan i rovdyrpolitikken , med virkemidler og myndighet som kun rammer husdyreier, mens Fylkesmannen og DN sitter på pengesekken og med myndigheten over fellingstillatelsene.

Statens Dyrehelsetilsyn foreslår å opprette egne områder for rovdyrene, strengt adskilt fra områder der husdyr skal beite i utmarka. Men dette vil være direkte i strid med Stortingets forutsetninger. I vedtaket om dagens rovdyrpolitikk som Stortinget gjorde i 1997 var det en helt grunnleggende forutsetning at potensialet for utmarksbeite fortsatt skulle kunne utnyttes og at beitende husdyr ikke skulle stenges ute fra beiteområder. Heller ikke innenfor kjerneområder for rovdyr.

Ingen kan i dag kan dokumentere kostnadseffektive forebyggende tiltak mot rovdyrskader på bufe. Derfor må Dyrehelsetilsynets konklusjon få stor betydning for den kommende rovviltmeldingen og Stortingets behandling av denne, selv om det i realiteten kan bety store forandringer i dagens norske rovdyrpolitikk med betydelig reduserte rovdyrbestander.

 

Kontakt: Åsmund Ystad tlf. 975 95 119
Ola Stensgård tlf. 61 21 30 59

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org