7 juli 2000

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Pressemelding.

Det nye landsstyret i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk har hatt sitt første styremøte 6 og 7. juli på Øyer Gjestegård i Øyer. Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende organisasjon som har som formål å endre dagens rovdyrpolitikk. Folkaksjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig.

Vi ønsker å synliggjøre folks motstand mot dagnes rovdyrpolitikk. Vi har allerede 1400 medlemmer og er representert i de fleste av landets fylker.

Voksende rovdyrstammer gir høyt konfliktnivå og skaper en uakseptabel situasjon i forhold til dyrevern, utmarksnæringer, lokalsamfunn og enkeltmennesker. Det er ikke bare en konflikt mellom næring og verneinteresser, det handler om folks hverdag. Livskvalitet knyttet til en trygg bruk av naturen er en grunnleggende verdi som mange opplever er i ferd med å bli borte.

Hovedkrav for en ny rovdyrpolitikk er:

Forvaltningsmodellen med kjerneområder må bort.
Kjerneområder for rovdyr er en kunstig geografisk inndeling. Rovdyrstammenes levedyktighet må vurderes over større områder - også gjennom samarbeid med våre naboland. Rovdyrbestandene må balanseres mot en fortsatt fornuftig bruk av utmarksressursene.

Lokal forvaltning.
Rovdyrforvaltninga må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Forvaltninga må skje i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler som forplikter Norge til å ta hensyn til lokal- og urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner.

Effektivt uttak av skadedyr.
Uttak av rovdyr som gjør skade eller skaper truende situasjoner må skje raskt og effektivt. Lovverk og forvaltning må tilpasses allmenne verdioppfatninger om dyrevern, ressursforvaltning og respekt for enkeltmennesket. Nødvergeretten må kunne brukes for å forhindre skade.

Nei til fast ulvestamme i Norge.
Ulven er ikke en truet dyreart i Europa. En fast ulvestamme vil gi store negative konsekvenser for en allsidig bruk av utmarksressursene og i neste omgang bosetting og næringsliv i ulveområdene. Folk føler frykt for ulven i de områder den etablerer seg. Kombinasjonen mye ulv/ lite mat kan gjøre ulven farlig for mennesker.

Med hilsen Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Ola Stensgård/s/ leder       Åsmund Ystad/s/, sekr.

Kontaktperson: Ola Stensgård, 2690 Skjåk tlf: 61 21 30 59 - 90876155

22 juli 2000
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås