24 juni 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Hva sier partiene om rovdyrpolitikk i sine valgprogram?

Et utdrag finner du her:

Arbeiderpartiet

http://www.dna.no/

Kapittel 6: Det økonomiske og økologiske grunnlaget: http://www.dna.no/internett/politikk/program/3732/3738/

"Biologisk mangfold og vern av truede arter

Arbeiderpartiet vil sikre det biologiske mangfoldet og øke kunnskapen om Norges varierte natur. Det biologiske mangfoldet er selve grunnlaget for verdiskapning, velferd og livskvalitet. Beliggenhet, landskap og menneskenes bruk av naturen gjennom flere tusen år er bakgrunnen for denne store variasjonen. De siste tiårene har vår måte å bruke og påvirke naturen på, gjort at en del naturtyper og arter står i fare for å forsvinne. Naturen i landet vårt blir dermed fattigere. Arbeiderpartiet ønsker å styrke den nasjonale innsatsen for bevaring av det biologiske mangfoldet, blant annet gjennom mer aktiv forvaltning av verneområdene og oppbygging av en nasjonal artdatabank og miljøprøvebank i samarbeid mellom de naturhistoriske universitetsmuseene.

Gjennom internasjonale konvensjoner er Norge forpliktet til å hindre tap av arter og bestander som hører til norsk natur. Arbeiderpartiet vil derfor arbeide for å redusere trusler som er rettet mot de til enhver tid truede artene. Dette innebærer at vi vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene bjørn, ulv, jerv og gaupe. Samtidig er det et mål å opprettholde muligheten til å utnytte beiteressursene i utmark til sau og tamrein. Derfor vil Arbeiderpartiet legge bedre til rette for felling av rovdyr og rovfugler som gjør skade og sikre en effektiv regulering av bestandene på et bærekraftig nivå. Videre vil vi øke satsingen på forebyggende tiltak. Konsekvensene av rovdyrpolitikken i forhold til bosetting, miljø, kulturlandskap, friluftsliv, turisme, jakt og fiske må analyseres. Nødvendige tiltak må iverksettes for å motvirke uønskede virkninger overfor enkeltmennesker, næringer og regioner. En økt satsing på forebyggende tiltak vil være sentralt."


 

Senterpartiet

http://www.senterpartiet.no/

Under overskriften Rovdyrforvaltning : http://www.senterpartiet.no/politikk/programmer/stprog01/05miljo.html

"Artsmangfoldet omfatter også våre fire store rovdyr, bjørn, ulv, jerv og gaupe. Senterpartiet ønsker en rovdyrpolitikk som forener hensynet til biologisk mangfold og utnytting av utmark til nærings- og rekreasjonsformål. Utmarksressursene er en viktig forutsetning for rekreasjon og bosetting i mange områder. Bruk av utmarka til beiting er en miljøvennlig form for matproduksjon, og en forutsetning for å ta vare på mange trua arter. Det er ut fra hensynet til det samla artsmangfoldet det er nødvendig å avveie forholdet mellom rovdyr og utnytting av de forskjellige utmarksressursene (jakt, beiting, rekreasjon). I mange tilfeller må de lokale interessene tillegges større vekt.

Veksten i enkelte rovdyrbestander har vært stor i de seinere årene. I noen områder er rovdyrtettheten så høy at dette både går ut over næringsgrunnlaget og reduserer livskvaliteten til folk. Situasjonen for de store rovdyra har endret seg betraktelig siden rovdyrmeldingen ble behandlet. Senterpartiet vil derfor ta initiativ til ny vurdering av rovdyrforvaltningen.

Forutsigbare rammebetingelser for Husdyrholdet forutsetter at det offentlige setter i verk forebyggende tiltak, herunder uttak av skadedyr, når skader som følge av rovdyr overstiger et visst nivå i forhold til normale tap. Tidlig sanking eller flytting av husdyr er ikke aktuelt som permanent tiltak.

Senterpartiet vil:

* arbeide for en felles nordisk forvaltning av våre fire store rovdyr. Landenes naturgitte og kulturelle forutsetninger må legges til grunn.

* arbeide mot ynglende ulv i Norge.

* fjerne kjerneområdemodellen fra rovdyrforvaltningen.

* holde tilskuddene til forebyggende arbeid/tiltak i de mest rovdyrutsatte områdene på et høyt nivå

* at kompensasjonsordningene for rovdyrtap skal dekke de faktiske kostnadene.

* styrke nødvergeretten.

* øke forskningen omkring levesettet til rovdyr og beitedyr, og omkring økologiske og økonomiske sider ved bruk av utmarksressurser i næringsøyemed. "


TILBAKE TIL STARTSIDEN

http://www.krf.no/

 

Kapittel 4: Forvalteransvar og verdiskaping: http://www.krf.no/politikk/program20012005/program20012005.htm#Kapittel

"Det biologiske mangfoldet er vårt livsgrunnlagDe mange artene og økosystemene i naturen er grunnlaget for menneskets eksistens og verdiskapning. I dag skjer det et omfattende og uopprettelig tap av biologisk mangfold rundt om i hele verden. FN har konkludert med at skadene er så store at det truer en bærekraftig utvikling. Kristelig Folkeparti legger vekt på en forsvarlig forvaltning av det biologiske mangfoldet. Arter som er truet må vernes, og arealbruken må ta hensyn til konsekvensene for det biologiske mangfoldet.

For å unngå et stort tap av biologisk mangfold i havet må vi utarbeide verneplaner som sikrer en bærekraftig utvikling. En bærekraftig bruk av marine ressurser vil ha positive økonomiske konsekvenser. Vi må forvalte fiskeressursene på en forsvarlig måte, ta vare på villaksen og verne korallrevene i norske farvann. De svært sårbare økosystemene på Svalbard, er en viktig utfordring for Norge, og den økende turisme hit må bli holdt innenfor forsvarlig rammer. Vern av barskog er svært viktig. Norge bør komme mer på linje med andre nordiske land i sitt vernearbeid. Innen år 2003 vil KrF at Norge har etablert et overvåkingsprogram for biologisk mangfold. De store rovdyrene er våre mest kjente truede arter. Kristelig Folkeparti vil arbeide for å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene. Når vi får en bærekraftig stamme, kan det åpnes for lisensjakt. Fellingstillatelser må gis raskere. I rovdyrforvaltningen må en også ta hensyn til dyrehelsen hos bufe, lokalbefolkningens opplevelse av utrygghet, og reindriftens situasjon. Derfor må det legges større vekt på forebyggende tiltak. Bønder som opplever at rovdyr angriper buskapen, skal få full erstatning for det økonomiske tapet. Staten må bære mer av kostnadene ved forebyggende tiltak. KrF vil åpne for større lokal forvaltning av fellingstillatelser innenfor nasjonale rammer."

" Kristelig Folkeparti arbeider for:


Høyre Høyres hjemmeside

http://www.hoyre.no/

 

Kapittel 9.4 Biologisk mangfold: http://www.hoyre.no/2001/program/stprogram/index-9_.html

.."Rovdyrforvaltningen er en avveining av hensynet til biologisk mangfold og hensynet til husdyrhold og dyrevern. Høyre vil kombinere målsettingen om levedyktige rovdyrstammer med aktive utmarksnæringer. For å sikre at begge hensyn ivaretas, mener Høyre det er nødvendig med en ny og helhetlig gjennomgang av rovdyrpolitikken. Det må fortsatt gis anledning til å ta ut skadedyr"...

 


Sosialistisk Venstreparti

SV web  http://www.sv.no/

Sosialistisk Venstreparti

3.6 Ta vare på mangfaldet i naturen: http://www.sv.no/dokument/arbprog/kap03.asp#3.6_Ta_vare_på_mangfaldet_i_naturen

"Naturens rikdom av plantar, dyr og andre organismar - saman med leveområde og landskap - må sikrast for framtida. Skal vi greie å ta vare på mangfaldet i naturen, krevst det at ein vernar om naturen, både internasjonalt og her i landet. Arter døyr først og fremst ut fordi leveområda deira blir oppsplitta og øydelagde.

Skal vi verne om naturen, må vi også hindre nye omfattande inngrep. Bygging av nytt Regionskytefelt Østlandet, vasskraftutbygging i Øvre Otta og på Saltfjellet er eksempel på utbyggingar som vil øydeleggje viktige naturverdiar i Noreg.

Noreg har eit ansvar for å vere med og sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyra - ulv, bjørn, gaupe og jerv. Vern av desse artane må kunne kombinerast med miljøvennleg kjøt- og mjølkeproduksjon basert på utmarksbeite.

Så lenge det finst rovdyr, vil det også bli skadar på bufe og rein. Det må derfor gjevast tilskot til å opprette effektive tilsynsordningar, og det må setjast i verk førebyggjande tiltak for å redusere skadeomfanget. Erstatningsordningane må bli betre og meir rettferdige, slik at heile samfunnet er med og ber kostnadene. Rutinane som skal ta seg av sakene når beitedyr går tapt, må bli betre. Forvaltninga av dei store rovdyra i Norden bør samordnast.

SV vil i perioden:

 


Fremskrittspartiet Eple_nytt_stort.gif (5774 bytes)

http://www.frp.no/

Fra kapitlet Miljø og energi: http://www.frp.no/politikk/handlingsprogram/20010314130406.asp

"LANDSKAPSVERN OG NASJONALPARKER:

Fremskrittspartiet er tilhenger av viltreservater og naturparker, men ser helst at disse opprettes på det som i dag er statens grunn. Dersom man ønsker å båndlegge privat jord, må full erstatning gis i henhold til markedspris eller makeskifte mot nærliggende statelig eiendom. Fremskrittspartiet kan tenke seg ordninger der offentlige naturparker settes bort til forvaltning av private interesser innen turistnæringen. I Norge bør det opprettholdes en rovdyrbestand av ulv, jerv, bjørn og gaupe. Imidlertid bør det pålegges staten å gi erstatning for skade som rovdyr påfører eierne av husdyrbestanden.

Rovviltbestandene de fleste steder i landet bør forvaltes slik at de er jaktbare som annet vilt. Eiendomsretten til rovviltet må følge grunneierretten, da dette kan skape økonomisk interesse for å opprettholde rovviltbestandene hos grunneierne. Fremskrittspartiet vil arbeide for at det skal bli enklere å få fellingstillatelser på skadedyr (rovdyr), samt at rovdyrforvaltningen legges til folkevalgte organer på kommunalt nivå."...

----

.."JAKT OG FANGST:

Fremskrittspartiet er tilhenger av en bærekraftig utnyttelse av naturressursene. Fremskrittspartiet mener at fangst på sel og hval bør tillates dersom bestandene er levedyktige ut fra faglige vurderinger foretatt av miljømyndighetene. Det samme må gjelde for rovdyr."

----

"Fremskrittspartiet vil:
1 Se positivt på naturreservater, men foretrekker at disse blir opprettet på statens grunn.
2 At ved båndlegging og innløsing/ekspropriasjon må det gis full kompensasjon for  fremtidig tapt inntekt.
3 Gi økonomisk kompensasjon til grunneiere av områder der staten vedtar at disse skal inngå i kjerneområde for rovdyr.
4 Avvikle kjerneområdene for rovvilt.
5  Opprettholde allemannsretten"...
6  Sikre grunneiers interesser i definisjon av innmark."

 


 

Venstre [ LOGO ]

http://www.venstre.no/

Kapittel 10 Miljø: http://2001.venstre.no/programmet/kapittel10

Effektivt vern av biologisk mangfold

----

De store rovdyrene
De store rovdyrene er en verdifull og viktig del av norsk fauna. I den grad rovdyrvern og husdyrhold og reindrift ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltsstammer gå foran, kombinert med økonomisk kompensasjon til bønder som må bære kostnadene ved en vernepolitikk fastlagt av fellesskapet. Dette må ikke ensidig være erstatning for tapte dyr, men også midler til forebyggende tiltak som inngjerding av husdyr og beiting med tilsyn, og omstillingsmidler i områder der dette viser seg utilstrekkelig. Før rovdyrbestandene har levedyktig nivå, må det i unntakstilfeller være mulig å ta ut skadedyr som gjør omfattende skadeverk på beitende husdyr. Det må kunne gis betingede fellingstillatelser, slik at skadedyr kan tas ut raskt.

---

"Venstre vil

 


Kystpartiet

http://www.kystpartiet.no/informasjon/partiprogram.htm

Regionale verneplaner for landbruk, skogbruk og rovdyr må avgjøres hos de lokale myndigheter og fylkesting. Landbruksinteresser må prioriteres foran rovdyrhensyn. Landsomfattende planer skal avgjøres av Stortinget - og ikke som i dag av Miljøverndepartementet og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Regionale verneplaner for landbruk, skogbruk og rovdyr må avgjøres hos de lokale myndigheter og fylkesting. Landbruksinteresser må prioriteres foran rovdyrhensyn. Landsomfattende planer skal avgjøres av Stortinget - og ikke som i dag av Miljøverndepartementet og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Regionale verneplaner for landbruk, skogbruk og rovdyr må avgjøres hos de lokale myndigheter og fylkesting. Landbruksinteresser må prioriteres foran rovdyrhensyn. Landsomfattende planer skal avgjøres av Stortinget - og ikke som i dag av Miljøverndepartementet og Fylkesmannens

25 juni 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås