30 august 2001
(Denne artikkelen var trykket i Nationen 30 august 2001)

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Krever klare svar om ulv

Rakkestad (Nationen):Senterpartiet er det eneste partiet der alle stortingskandidatene sier et krystallklart nei til ynglende ulv i Norge. Venstre og SV er de klareste ulvepartiene.


Lars Kristian Steen

Dette kommer fram i en stor undersøkelse som Norsk Samarbeidsforum for en ny rovdyrforvaltning (NSFR) nettopp har gjennomført blant 71 aktuelle listekandidater til årets Stortingsvalg i de tre ulvefylkene Akershus, Hedmark og Østfold. Leder i NSFR, Arild Strand, opplyser til Nationen at 61 kandidater har svart, noe som gir en svarprosent på 86. - For mange i disse fylkene er rovdyrspørsmålet svært avgjørende ved årets valg. Vi vil derfor nå ha krystallklare svar på hvordan de ulike kandidatene stiller seg til ulveforvaltning i kommende stortingsperiode, sier Strand. Av seks spørsmål som stortingskandidatene har mottatt er fem ja eller nei-spørsmål. Det var etter det store folkemøtet om ulv i Rakkestad 8. august, at de aktuelle stortingskandidatene fikk spørsmålene.

Svarene viser at Senterpartiet går enstemmig mot ynglende ulv i Norge. Det er også sterk motstand mot ynglende ulv i FrP og i KrF i Hedmark. Venstre er enige om at det bør være mer enn 3 ynglende familiegrupper i Norge, og framstår som det partiet som er mest "ulvevennlig".

Vil ha nødvergeparagraf
Høyre, FrP, KrF, SP og NKP ønsker å gjeninnføre en "nødvergeparagraf" som gir anledning til å skyter rovdyr som truer liv og helse. SV er imot dette mens Venstre er sterkt splittet. AP er noe splittet, men de fleste har ikke tatt standpunkt. Høyre, FrP, SP, NKP og KrF i de 3 fylkene går mot spesielle forvaltningssoner for de store rovdyrene i Norge. Venstre ønsker forvaltningssoner, og det gjør de fleste av kandidatene til AP. SV har ikke tatt standpunkt, og venter på flere utredninger.

Om lag halvparten av svarerne ønsker kvotejakt på ulv, og Senterpartiet, NKP og FrP er enstemmige for kvotejakt, mens SV er like klart imot. I Høyre er rundt halvparten for kvotejakt, mens resten følger sin stortingsgruppe, som ikke har tatt noe standpunkt. Arbeiderpartiet er noe splittet, men de fleste går imot kvotejakt. KrF og venstre er delt om lag på midten.

Trygghet og trivsel sentralt
97% av de som har svart går inn for at den kommende stortingsmeldingen om rovviltforvaltningen skal bygge på en offentlig utredning med deltagelse fra berørte parter.

71% av alle som har tatt et standpunkt om bestandsmål ønsker en øvre grense på 2-3 ynglende familiegrupper eller mindre. Høyres stortingsgruppe har ikke tatt standpunkt i saken, og dette gjør at denne gruppen er relativt stor. 19 av 61 har ikke bestemt seg. De fleste i SV har ikke tatt standpunkt til ønsket bestandsstørrelse.

Det er et klart flertall som ønsker at folks trygghet og trivsel skal tas med som grunnlag for igangsetting av jakt. Dette dekkes ikke ved dagens regler for igangsetting av lisensjakt.

Delt om kvotejakt
Det er bare SV, og Venstre i Østfold som ikke ønsker en endring av dagens "nødvergeparagraf" slik at folk kan skyte rovdyr som truer liv og eiendom. Spesielle forvaltningssoner for de store rovdyrene støttes av AP i Akershus og Venstre i Østfold. SP, FrP, NKP, H og de fleste i KrF vil stemme imot forvaltningssoner.

Rundt halvparten av de spurte vil gå inn for kvotejakt, og ca 36% går imot. Kvotejakten støttes av SP, FrP og NKP. Høyres stortingsgruppe har gitt signaler om at partiet ikke har tatt standpunkt i saken, men i Østfold går kandidatene likevel inn for kvotejakt. SV går enstemmig mot kvotejakt. De andre partiene er splittet, men KrF i Hedmark støtter kvotejakt. - Alle partier gir imidlertid et klart og entydig svar på spørsmålet om utredningen som skal gå forut for behandlingen av ny rovdyrmelding i 2003: Alle berørte parter må gis anledning til aktiv medvirkning i prosessen, mener samtlige. I denne prosesssen også NSFR være sentrale, sier Arild Strand. Lars.steen@nationen.no

24 juni 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås