30 august 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Spørreundersøkelse om ulveforvaltning i kommende stortingsperiode.
Svar fra aktuelle listekandidater i Hedmark, Akershus og Østfold fylker.

Oppsummering:

1. Senterpartiet går enstemmig mot ynglende ulv i Norge. Det er sterk motstand mot ynglende ulv i FrP og i KrF i Hedmark. Venstre er enige om at det bør være mer enn 3 ynglende familiegrupper i Norge, og framstår som det partiet som er mest "ulvevennlig".

2. Høyre, FrP, KrF, SP og NKP ønsker å gjeninnføre en "nødvergeparagraf" som gir anledning til å skyter rovdyr som truer liv og helse. SV er imot dette mens Venstre er sterkt splittet. AP er noe splittet, men de fleste har ikke tatt standpunkt.

3. Høyre, FrP, SP, NKP og KrF i de 3 fylkene går mot spesielle forvaltningssoner for de store rovdyrene i Norge. Venstre ønsker forvaltningssoner, og det gjør de fleste av kandidatene til AP. SV har ikke tatt standpunkt, og venter på flere utredninger.

4. Om lag halvparten av svarerne ønsker kvotejakt på ulv, og Senterpartiet, NKP og FrP er enstemmige for kvotejakt, mens SV er like klart imot. I Høyre er ca halvparten for kvotejakt, mens resten følger sin stortingsgruppe, som ikke har tatt noe standpunkt. Arbeiderpartiet er noe splittet, men de fleste går imot kvotejakt. KrF og venstre er delt om lag på midten.

5. 97% av de som har svart går inn for at den kommende stortingsmeldingen om rovviltforvaltningen skal bygge på en offentlig utredning med deltagelse fra berørte parter.

 

Konklusjon:

· Senterpartiet og Framskrittspartiet peker seg ut som de sterkeste ulvemotstanderne. Dette gjelder alle 3 fylker. Kristelig Folkeparti i Hedmark og også motstandere av ynglende ulv.

· 71% av alle som har tatt et standpunkt om bestandsmål ønsker en øvre grense på 2-3 ynglende familiegrupper eller mindre. Høyres stortingsgruppe har ikke tatt standpunkt i saken, og dette gjør at denne gruppen er relativt stor. 19 av 61 har ikke bestemt seg.

· Venstre og til dels Sosialistisk Folkeparti er ulveforkjempere i alle 3 fylker. De fleste i SV har ikke tatt standpunkt til ønsket bestandsstørrelse.

· Det er et klart flertall som ønsker at folks trygghet og trivsel skal tas med som grunnlag for igangsetting av jakt. Dette dekkes ikke ved dagens regler for igangsetting av lisensjakt.

· Det er bare SV, og Venstre i Østfold som ikke ønsker en endring av dagens "nødvergeparagraf" slik at folk kan skyte rovdyr som truer liv og eiendom.

· Spesielle forvaltningssoner for de store rovdyrene støttes av AP i Akershus og Venstre i Østfold. SP, FrP, NKP, H og de fleste i KrF vil stemme imot forvaltningssoner.

· Ca halvparten av de spurte vil gå inn for kvotejakt, og ca 36% går imot. Kvotejakten støttes av SP, FrP og NKP. Høyres stortingsgruppe har gitt signaler om at partiet ikke har tatt standpunkt i saken, men i Østfold går kandidatene likevel inn for kvotejakt. SV går enstemmig mot kvotejakt. De andre partiene er splittet, men KrF i Hedmark støtter kvotejakt.

· Alle partier gir et klart og entydig svar på spørsmålet om utredningen som skal gå forut for behandlingen av ny rovdyrmelding i 2003. Alle berørte parter må gis anledning til aktiv medvirkning i prosessen.

 

Samlet konklusjon:

Det er sterk vilje i alle 3 fylker om at vesentlige deler av dagens rovviltforvaltning blir endret, og at det må settes en øvre grense for ynglende ulv i Norge.

Interne utredninger er ikke ønskelig.

Senterpartiet er sterkest imot ulv, med FrP som nr 2. KrF i Hedmark er på linje med Senterpartiet

Venstre er sterkest for ulv, med SV som nr 2.

30 august 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås