Sparbu og Stod
22 April 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

22 April 2004

Stort sprik mellom europeisk landskapsvern og norsk rovviltpolitikk:
- Rovdyrmeldinga må stoppes

- Rovviltmeldinga kolliderer med svært sentrale punkt i Den Europeiske Landskapskonvensjonen. Dette er såpass alvorlig at rovviltmeldinga nå må stoppes og regjeringa sørge for en helt ny rovdyrutredning, krever Arild Strand.


Lars Kristian Steen

Lederen for Norsk Samarbeidsforum for ny Rovviltforvaltning mener at når norsk rovviltpolitikk kommer såpass mye i konflikt med europeisk landskapsvern, som advokatene Bjørn Stordrange og Odd Walther Moi slår fast i en ny rapport, så må dette få konsekvenser for hele sluttbehandlinga av rovdyrmeldinga. I rapporten, som tar for seg forholdet mellom Rovviltmeldinga og Den Europeiske Landskapskonvensjonen, vises det til at gjennom Stortingsmelding 15 søker regjeringa å oppnå en rovviltforvaltning som i større utstrekning skal skille rovvilt og beitedyr i tid og rom. - Dette vil medføre endring i bosettingsmønsteret. Fjerning av beitedyr vil dermed kunne få konsekvenser for landskapet som Norge gjennom Den Europeiske Landskapskonvensjon har forpliktet seg til å ivareta, påpeker Strordrange og Moi.

De viser videre til at Den Europeiske Landskapskonvensjonen heller ikke er nevnt blant de internasjonale avtaler som berører rovviltforvaltningen. - Mye tyder da på at den heller ikke har vært hensyntatt og vurdert i forbindelse med de forslag som er fremmet i Rovdyrmeldinga.

Klare forpliktelser

Norges forpliktelser etter den europeiske landskapskonvensjon er således ikke tilstrekkelig tatt hensyn til i den nye rovdyrmeldinga, mener advokatene. De fastslår også at Stortingsmelding15 går lenger i å fremme hensynet til rovviltet fremfor beitedyr enn det er grunnlag for når også Norges forpliktelser etter den europeiske landskapskonvensjonen skal hensyntas. - Den rovviltforvaltninga regjeringa legger opp til i rovdyemeldinga er derfor i strid med Norges forpliktelser etter Den Europeiske Landskapskonvensjonen, konkluderer Stordrange og Moi i den nye rapporten.

På bakgrunn av dette krever Arild Strand nå et samfunnsregnskap som viser hva gjeninnføring av de store rovdyrene egentlig koster samfunnet. - Videre vil vi vite hvilke følger rovviltmeldinga får for livskvalitet for mennesker, beiterett, eiendomsrett, kompensasjon for bortfall av inntekter og det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet. Dette har ikke regjeringa og Miljøverndepartementet på langt nær etterkommet, sier Strand.

Krever ny utredning

Han mener at det også er svært kritikkverdig at Den Europeiske Landskapskonvensjonen ikke er trukket inn i arbeidet med ny rovdyrmelding. - Denne konvensjonen retter seg jo spesielt mot hvor viktig landskapet er for folks livskvalitet og betydningen av den enkelte innbyggers forhold til landskapet, framholder Strand. Han viser videre til at den nye konvensjonen legger vesentlig vekt på enkeltmenneskers rett til å bidra med egne vurderinger i arbeidet med å beskrive verdiene i landskap som betyr noe for dem - og videre medvirke i aktivt dette landskapets utvikling.

- Disse viktige momentene har Børge Brende og resten av regjeringa hoppet elegant over i arbeidet med rovviltmeldinga. Vi krever på bakgrunn av dette en helt ny utredning om norsk rovviltpolitikk, sier leder for Norsk Samarbeidsforum for ny Rovviltforvaltning.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org