NATIONEN 15-02-2001:

 

Dobbeltroller i rovdyrstrid

Miljøverndepartementet har engasjert NLH-professor Normann Aanesland til å utrede erstatningsordningene til sauebønder. Verdens Naturfond (WWF) har hyret inn samme mann til å vurdere tilskuddsordningene.

€ Lars Kristian Steen

Fagsjef Erik Steineger i Verdens Naturfond i Norge (WWF) sier til Nationen at WWF nå ønsker å få analysert virkningen av de tilskuddsordningene som er overfor sauenæringa i dag - i forhold til de rovdyrpolitiske måla som regjeringa har og den praktiske rovdyrpolitikken.

- WWF-rapporten går imidlertid ikke inn på erstatningsordningene til sauenæringa. Av en eller annen grunn har Miljøverndepartementet (MD) parallelt satt i gang et utredningsarbeid på dette, og det er de samme forskerne ved NLH som arbeider med begge rapportene. MD sin rapport ser mest på erstatningordninger i forhold til forebyggende tiltak, sier Steineger.

Konfliktdemper

- Hva er målet med WWF-rapporten?
- Vi ønsker primært å bidra til å minske konfliktene mellom sauenæringa og rovdyrene, og finne konstruktive løsninger. En sånn utredning kan være et bidrag til å se på bruk av offentlige midler, slik at denne konflikten blir mindre.

- Hva setter dere fokus på?
- Vi vil blant annet prøve å få en oversikt over subsidiene til saueholdet. Vi vil også få vurdert de økonomiske sidene i forhold til effekten de har på rovdyrkonflikten, og muligheten til å utforme et økonomisk system som kan redusere interessekonflikten.

Steineger framholder videre at er det noe i konklusjonen til disse forskerne som kan virke positivt konfliktdempende, så vil WWF bruke dette i den offentlige debatten.

Skader landbruket

Planleggingen av WWF-rapporten startet sist sommer, og i november startet forskere på NLH og en egen referansegruppe, oppnevnt av WWF, sitt arbeid.

I WWFs referansegruppe sitter Veronica Seim, som representant for prosjektet rovvilt og landbruk. Videre Øyvind Holm som er gardbruker i Vestfold, medlem i Bondelaget og samtidig seniorkonsulent i MD, og Stein Lier-Hansens høyre hånd. - I WWFs referansegruppe sitter Holm imidlertid som privatperson som har jobbet mye med denne problematikken, presiserer Steineger, som er den tredje personen i referansegruppa.

- Kan ulvekonflikten indirekte skade norsk landbruk?
- Vi prøver å markedsføre norsk landbruk som veldig grønt og miljøvennlig. Viss det derimot blir sauenæringa som får skylden for at vi må ta ut disse ulveflokkene, så kan fort holdninga i utlandet bli at vi ikke klarer å drive et miljøvennlig landbruk. WWF føler at de har et godt samarbeid med sauenæringa, selv om det finnes noen ekstremister der også, sier Erik Steineger.

Lars.steen@nationen.no

 


 

- Ingen problemer

Professor ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Norges Landbrukshøgskole Normann Aanesland har ingen betenkeligheter ved samtidig å utarbeide rapporter om norsk sauenæring på oppdrag fra henholdsvis Verdens Naturfond (WWF) og Miljøverndepartementet. - Jeg prøver selv å være veldig nøytral og tar heller ikke stilling til rovdyrspørmålene. Min oppgave for WWF er å se på virkemidlene når det gjelder sauenæringa. Jeg holder meg strengt til det, og legger ikke noen slags føringer videre. I rapporten jeg skal lage for MD skal jeg se på selve systemet, opplyser Aanesland.

Han forteller til Nationen at WWF-rapporten skulle vært ferdig i dag, men på grunn av oppdrag i Namsretten for en del WWF-folk, vil endelig punktum ikke bli satt før om noen uker. Rapporten til MD vil ikke foreligge før senere i vår. (Nationen)

 


 

- Veldig betenkelig

Leder i Utmarkskommunenes landssammenslutning (USS) Arnold Lillemark, ser på flere av naturvernorganisasjonenes nære tilknytning til DN og MD som meget betenkelig. - Det er velkjent at det rekrutteres mange folk mellom disse miljøene. Dess mer en går dette etter i sømmene, dess mer betenkelig blir det, hevder Lillemark, som også er ordfører i Lierne kommune.

- Slik jeg oppfatter det nå opptrer WWF mer og mer som en partsorganisasjon. Det ser ut til at de blander seg mer og mer borti det politiske.

Når det gjelder intitiativet fra WWF og MD nå for å få gransket støtteordningene til sauenæringa, synes jeg dette virker noe merkelig. Og når en hører at Øyvind Holm i MD også sitter i WWFs referansegruppe, kan det tyde på at respekten er for liten for å prøve å tydeliggjøre rollene, sier en meget betenkt Lillemark.

Etter det Nationen efarer er første utkast til planen WWF har bestilt ferdig. Her blir blant annet den svenske modellen - som blir brukt i en del reinbeiteområder presentert som ett alternativ. Her får de rovdyrutsatte regionene en viss sum fra Staten, og så må de ta hånd om rovdyrproblemene selv. Dette blir en billigere ordning for myndighetene, mens mange beitebrukere ser det som et langt dårligere alternativ. (Nationen).

Lars.steen@nationen.no