Innbydelse til orienteringsmøte

 

Møtested Bjørns Kro Vingnes mandag 18. mars kl 19.00

- foredrag ved leder for landsstyret i Folkeaksjonen, Ola Stensgård, Skjåk

- spørsmål, diskusjon og bevertning

De lokale skadene i Gudbrandsdalen pga gaupe og særdeleshet jerv, har gjort mange døler fortvilet over Statens rovdyrpolitikk. Politikere i Gudbrandsdalen som var positive til rovdyrpolitikken, har snudd. Forbitrelse og avmakt er å spore. Særlig etter avslaget på fjerning av ulv i Heidal. Hvilke holdninger har folket i dølabyen Lillehammer til den generelle rovdyrpolitikken som praktiseres i dag og sentrale myndigheters håndtering av kommunene i Nord-dalen? Rovdyrdebatten gir inntrykk av, at vi som bor i byer og større tettsteder ønsker fortsatt vekst i stammene av de store rovdyrene - stikk i strid med våre medmennesker i Bygde-Norge. Er det slik, at flertallet av oss på Lillehammer støtter Statens pålegg til bygdene, om å stå ut med de voksende stammene av store rovdyr? Støtter vi også de negative og fordømmende karakteristikkene av bygdefolk og bønder som ofte kommer fra rovdyraktivister? I byer og tettsteder er det et stort taust flertall som ikke engasjerer seg i rovdyrdebatten. Grunnen er at vi i Lillehammer by ikke merker på kroppen de negative sidene ved store rovdyrstammer, verken i vår næring eller fritid. Men i all anstendighets navn; vi skal ikke så inderlig vel, tåle den rovdyrplage som ikke rammer oss selv!

Lillehammer som er et service - og handelssenter - i tillegg forvaltningssenteret for utmarksfylket Oppland, burde ha både interesse av - og plikt til å støtte andre Opplands-kommuner i arbeidet for en ny rovdyrpolitikk. Dessuten er Lillehammer selv en stor utmarkskommune. Bydelsgrender ligger kloss i utmarka og kommunen har også grender midt i utmarka. Lillehammer er m.a.o. en by- og bygdekommune. Vi er meget flittige brukere av skog og mark til familieutflukter, kondisjonstrening, jakt, fiske og friluftsliv. Husdyrholdere driver utstrakt utmarksbeiting i kommunen. Så langt har ikke vi blitt belastet med nevneverdige ulemper ved rovdyrpolitikken. Men er vi oppmerksom på konsekvensene for utmarkskommunen Lillehammer, når f eks mengden av streifulv vokser i takt med den planlagte økningen av ulvestammen? Lillehammer har foreløpig ikke lokalforening tilsluttet "Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk". I 2003 har Stortinget planlagt eventuell revisjon av rovdyrpolitikken.

Denne innbydelsen er sendt til ordfører, politiske partier og nemder, lag og organisasjoner (se listen på baksiden) og andre på Lillehammer. De undertegnede oppfordrer adressatene til å møtet mandag 18. eller engasjere representanter til å møte.

 

Lillehammer 09.03.02

"Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk", Interimstyret for lokallag Lillehammer

Arnt Orskaug (sign) Tom Gundersen (sign)

Lars Kjetlien (sign) Helge Rindal (sign)

 

INNBYDELSEN GÅR UT TIL FØLGENDE, POLITISKE PARTIER, UTVALG, LAG OG ORGANISASJONER PÅ LILLEHAMMER:

Lillehammer Kommune v/ordfører

Lillehammer Arbeiderparti

Lillehammer SV

Lillehammer RV

Lillehammer Høyre

Lillehammer Fremskrittsparti

Lillehammer Kristelig Folkeparti

Lillehammer Senterparti

Lillehammer Venstre

Lillehammer Pensjonistparti

Komite for helse og omsorg

Komite for kultur og næring

Komite for plan og miljø

Lillehammer utmarksnemda

Fåberg Fjellstyre

Lillehammer og Gausdal Dyrevernnemd

Fåberg Grendeutvalg

Rudsbygd Grendeutvalg

Røyslimoen Grendeutvalg

Vingar Grendeutvalg

Vingrom Grendeutvalg

Lillehammer Orienteringsklubb

Lillehammer & Omland Turistforening

Lillehammer & Omengn Jæger- og fiskerforening

Fåberg Vestsides Jakt & fiskeforening

Fåberg Østsides Jakt & fiskeforening

Gudbrandsdal Harehundklubb

Gudbrandsdal Elgehundklubb

Lillehammer Brukshundklubb

Lillehammer Landbruk

Fåberg Bondelag

Fåberg Bonde- og Småbrukarlag

Fåberg saueavlslag

Fåberg skogeierlag

Fåberg Østsides beitelag

Fåberg Vestsides beitelag

Dersom feil personer er ført opp ved de ulike politiske partier, organisasjoner, lag og nemder, er vi takknemlig for tilbakemelding om dette snarest, eller at innbydelse gis videre til rette vedkommende. (I forbindelse med at denne innbydelsen har blitt lagt ut påinternett, har navn og adresse på sammenslutningenes kontaktpersoner blitt fjernet)