20 April 2004

 

Ulv i Sameland

 

 

Lars Erik Brattås

OPPDATERING 20 APRIL 2004 - Inga spår av varg i Norrbotten - " Vargläget i Norrbotten är lugnt. De senaste åren hysteri är borta. - Vi har spårinventerat men inte hittat ett enda spår av varg, säger Karina Lövgren, ansvarig för länsstyrelsens fältverksamhet i Jokkmokk."
OPPDATERING 10 NOVEMBER 2003 - radiohalsbåndet til "Laponiavargen John" sluttet å sende 7 April 2003, og siden har ulven vært meldt savnet. Det har vært lite nyheter om de andre ulvene, men så vidt jeg vet så er de fortsatt i området. Siden er oppdatert med linker til nye artikler. Avisen "Norrlännska Socialdemokraten" hadde 7/11 en god oversiktartikkel - Dokument Laponiavargen/ 15 månader i fokus - sedan tystade sändaren.


En ulv krysser grensen fra Finland inn i Sverige. Den har blitt frelser for noen, undergang for andre. Frelser for ulvevennene som ønsker nytt blod velkomment inn i en innavlet svensk/norsk ulvebestand. Undergang for samene som ser ulven rive reinen og spre flokkene, som ser ulven som symbol på storsvensk undertrykkelse. I denne artikkelen skal jeg prøve å gi en oversikt over saken som langtfra er ferdig, og se hvilke konsekvenser den kan ha for vårt arbeide.

Hvorfor er dette viktig?

I alle nordiske land har samene beskyttelse som urbefolkning, reinsdrifta som bærer den samiske kulturen har spesiell beskyttelse. Det betyr at det er spesielle regler for rovdyr i samiske områder. I Sverige utgjør "renskjøtselområdene" omlag 40% av landet, her tillates streifulv, og "enstaka föryngringar utanför åretruntmarkerna". Lignende regler gjelder her i landet der "samisk område" utgjør en stor del av landet fra Trøndelag og oppover. Likeens kunne finnene "ta ut" 20-30 ulv i reinbeiteområdene uten protester, mens vi samtidig jaktet ulv i Rendalen til protester fra hele verden.

Samene har også har også gjort en verdifull innsats ved å holde rovdyrbestandene nede i sine områder, og hindret innvandring av f.eks ulv østfra.

Ingen behøver å være i tvil om at samene er det element som sterkest hindrer oppbygging av av rovdyrbestander over hele norden, ei heller at de vil bli satt under sterkt press i tiden fremover. En sterk samisk kultur er en hjørnestolpe i arbeidet for en menneskevennlig rovdyrpolitikk.

Hva har skjedd:

Foreløpig inntrykk av saken:

 

Måned for måned, link for link

Januar - 2002

Februar - 2002

Mars - 2002

April - 2002

Mai - 2002

Juni - 2002

Juli - 2002

August - 2002

September - 2002

Oktober - 2002

November - 2002

Desember - 2002

Januar - 2003

Februar og utover - 2003

Linker

Om ulv i "renskötselområdet"

Fra "Rovdjursproposisjonen" s 42 [PDF]
Utredningen föreslår att det inte skall finnas någon fast vargstam i renskötselområdet. Företrädare för rennäringen och Sametinget stöder utredningens förslag. Flera andra remissinstanser anser emellertid att det är orimligt att undanta en så stor del som 40 procent av landet från föryngring av ett djur som tidigare förekommit naturligt i området. Regeringen bedömer att regelbundna föryngringar i stora delar av renskötselområdet inte torde vara möjligt att förena med modern renskötsel.

Naturvårdsverket och andra remissinstanser har emellertid framfört att det utanför renskötselns åretruntmarker torde finnas områden där vargförekomst medför endast begränsade skador för renskötseln. Det kan vara områden där det sällan finns renar eller områden där förutsättningarna för att vidta förebyggande åtgärder är gynnsamma.

Mot bakgrund av synpunkter framförda av remissinstanserna bedömer regeringen att det även inom renskötselområdet bör vara möjligt med enstaka föryngringar utanför åretruntmarkerna. Den huvudsakliga delen av vargstammen måste emellertid finnas utanför renskötselområdet.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen alltså att målet för vargstammens utbredning skall vara att stammen på naturlig väg sprider sig över landet, men att dess förekomst i renskötselområdet i huvudsak begränsas till de områden utanför åretruntmarkerna där den gör minst skada.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org