17 juli 2002

Rovdyrpolitikk langt bortenfor folkeskikken!

 

Åsmund Ystad og Leif Johannes Sklett, Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk/NT

Så er Arvasslibinna i gang igjen i Sørli, nå med to små unger. Enten det er Arvasslibinna eller en annen binne med unger, er det en situasjon alle eksperter er enige om kan utgjøre en alvorlig trussel for folk. Arvasslibinna viste i fjor gjennom en rekke besøk i Inderdalen i Sørli at den liker seg godt nært mennesker i bygda.

Selv etter at rovdyrpasserne i fjor høst bruke et helt arsenal av skremmeeffekter, fra nyttårsraketter og hunder til isbjørngranater vendte binna stadig tilbake. Lokalbefolkningen og Lierne Kommunes utrettelige arbeid for å få myndighetene til å skjønne alvoret i saken ble en kamp mot et forvaltningsregime som satset alt på undergrave troverdigheten til de som mente at situasjonen ikke var normal. Uten bred støtte fra en rekke kommuner, Fylkeskommunen og enkelte media hadde Lierne sannsynligvis tapt denne kampen.

Fylkesmannen, Direktoratet og Miljøverndepartementet hadde da i tur og orden konkludert med at alt var som det skulle være med bjørnestammen i Lierne, ettersom ”Arvaslibinna ikke har tatt mange sau”. Etter at binna hadde gått i hi oppsummerte vi i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk følgende erfaringer fra høstens hendelser:

 

Konsekvensene for innbyggerne som skal bo i områder med en stor tetthet av rovdyr er svært mangelfullt utredet og belyst.

Denne problematikken er uinteressant for rovdyrforvaltningen og miljøvernorganisasjonene. De vil bare høre snakk om rovdyr og sau.

Bjørn er ingen trussel for folk før den har angrepet!

 

DN gjør ingen ting

Hva har så skjedd i løpet av vinteren? Så godt som ingen ting. Forsikringer fra Miljøverndepartementet om at nødvendige tiltak for barn og unges sikkerhet skulle være på plass innen neste bjørnesesong er ikke oppfylt. Og det er dessverre ikke uventet. Direktoratet for Naturforvaltning, som er den faginstansen som har ansvaret for rovdyrforvaltningen, har som vanlig vist en sendrektighet som viser at de har liten respekt for de lokalsamfunn og enkeltpersoner som har behov for informasjon.

Ingen kommentar

Og situasjonen blir ikke bedre av at Fylkesmannens miljøvernavdeling, som har det lokale forvaltningsansvaret i fylket, stort sett svarer ” ingen kommentar”, på spørsmål om rovdyrsituasjonen i Lierne. Dette er politikerspråk, ikke forvaltningens språk.

Det burde være unødvendig at Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk må fortelle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag at etaten har en informasjonsplikt overfor offentligheten og særlig de som blir direkte berørt av forhold som ligger inn under etatens ansvar.

Ukultur

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk mener at rovdyrforvaltningen preges av en ukultur, der halvsannheter og usannheter stort sett er det eneste som kommer offentligheten til gode, mens sannheten om hva forvaltningen driver med voktes som om de var dyrebare forsvarshemmeligheter.

Når dette så i neste omgang rammer vanlige folk må noen ta ansvar. Det er selvfølgelig et grunnleggende krav at forvaltningen følger norsk lov og respekterer folkeskikken. Og her er det intet argument at vi skal avvente Regjeringens kommende Stortingsmelding om rovdyrpolitikken.. At forvalterne kutter ut hemmelighetskremmeriet og inviterer til dialog er en helt grunnleggende forutsetning for at det i hele tatt skal være mening i å diskutere innholdet i rovdyrpolitikken.

Siste sjanse

Og i Lierne er det mange som har ventet lenge nok. Både når det gjelder vanlig folks trygghet i hverdagen og når det gjelder sauenæringas situasjon kreves det strakstiltak. Og i forhold til sauenæringa i Lierne har Fylkesmannen sannsynligvis sin absolutt siste sjanse til å bidra til skikkelig dialog. Hvis det ikke skjer er det snart ingen sauenæring i Lierne å snakke med.

Fortjener bedre

Vi skal ikke påstå at avvikling av sauenæringa i Lierne er en ønskelig utvikling fra myndighetenes side. Men det som er klinkende klart er at sett fra utsiden så ser det slik ut. Nasjonale mål og Stortingsvedtak om hvor mange rovdyr vi skal ha gir ingen rett til å overkjøre lokalsamfunn og holde folk for narr! Både befolkningen i Lierne og resten av fylket fortjener bedre!

 

Kontaktperson:
Åsmund Ystad, tlf 975 95 119

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org