20 juni 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Folkeaksjonens hovedkrav til en ny og bedre rovdyrpolitikk.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende aksjon som har som formål å få Stortinget til å endre dagens rovdyrpolitikk. Folkeaksjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig.

Store rovdyrbestander gir høyt konfliktnivå og en uakseptabel situasjon i forhold til dyrevern, utmarksnæringer, lokalsamfunn og enkeltmennesker. Det er ikke bare en konflikt mellom næring og verneinteresser, det handler om folks hverdag. Livskvalitet knyttet til en trygg bruk av naturen er en grunnleggende verdi som mange opplever er i ferd med å bli borte. Hovedkrav for en ny politikk er:

· Forvaltningsmodellen med kjerneområder må bort.
Kjerneområder for rovdyr er en kunstig geografisk inndeling. Rovdyrbestandenes levedyktighet må vurderes over større områder - også gjennom samarbeid med våre naboland. Rovdyrbestandene må balanseres mot en fortsatt fornuftig bruk av utmarksressursene.

· Lokal forvaltning.
Rovdyrforvaltninga må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Forvaltninga må skje i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler som forplikter Norge til å ta hensyn til lokal- og urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner.

· Effektivt uttak av skadedyr.
Uttak av rovdyr som gjør skade eller skaper truende situasjoner må skje raskt og effektivt. Lovverk og forvaltning må tilpasses allmenne verdioppfatninger om dyrevern, ressursforvaltning og respekt for enkeltmennesket. Nødvergeretten må kunne brukes for å forhindre skade.

· Nei til fast ulvestamme i Norge.
Ulven er ikke en truet dyreart i Europa. En fast ulvestamme vil gi store negative konsekvenser for en allsidig bruk av utmarksressursene og i neste omgang bosetting og næringsliv i ulveområdene. Folk føler frykt for ulven i de områder den etablerer seg. Kombinasjonen mye ulv/ lite mat kan gjøre ulven farlig for mennesker.

Folkeaksjonen vil synliggjøre folks motstand mot en feilslått rovdyrpolitikk . Vi vil gjerne ha deg med som medlem. Årskontigenten for år 2001 er kr. 100,- pr. person

20 juni 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås