23 januar 2002

Til Miljøverndepartementet

 

Avslag på søknad om iverksetting av fellingstillatelse på ulv i Sel kommune

 

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk gir sin fulle støtte til de kommuner og organisasjoner som har klaget på vedtaket Direktoratet for Naturforvaltning (DN) gjorde 22.01.02 da de satte til side fellingstillatelsen som var gitt av Fylkesmannen i Oppland.

Sel Kommune ligger utenfor den vedtatte ulvesonen. Ulv har oppholdt seg i området siden vinteren 2001 og alt tyder på at det nå er flere av ulvene som er i ferd med å etablere seg i området. Det er derfor ukorrekt hvis det legges til grunn at det her er snakk om streifulv. Slik det nå legges opp til, kan konsekvensen raskt bli etablering av familiegruppe i området. Uttak av ulv først etter at familiegruppe er etablert er mye vanskeligere og betyr erfaringsmessig mye støy og meget negativt omdømme for de lokalsamfunn det gjelder.

Når DN i denne saken setter tilside Fylkesmannes vedtak etter klage fra WWF Norge og Foreningen Våre Rovdyr, vises det en arrogant holdning til de delegasjonsvedtak som Fylkesmannen har forholdt seg til. Myndighetene har gjentatte ganger gitt uttrykk for ønske om lokal forvaltning i rovdyrsaker. Dette er eksempel på det motsatte. Det er en provokasjon når DN her dekker seg bak innsigelser fra den profesjonelle lobbyindustrien som WWF representerer, for å overkjøre Fylkesmannen og lokalsamfunnet.

Vedtaket tyder på at DN nå går vekk fra tidligere vedtak og signaler og legger WWFs private ulvetelling til grunn for forvaltningen. Påstandene om kun 13 ulver i Norge er useriøs fordi den kommer lenge før resultatet av årets sporinger er kjent. Videre snakker WWF om helnorske ulver og argumenterer hele tiden som om Norge skal ha en egen livskraftig stamme av ulv. Men ulven i Norge skal være en del av den sør-skandinaviske stammen. Å overse familiegrupper som har revir både i Norge og Sverige er derfor useriøst. Oslo Namsrett fastslo i februar 2001 at Norge ikke er forpliktet etter Bernkonvensjonen til å ha en egen ulvestamme.

Avslutningsvis vil vi påpeke at DNs inngripen signaliserer en total mangel på respekt for lokale interesser. Slik arroganse umuliggjør den lokale aksept som myndighetene selv vil være helt avhengig av for å lykkes.

På bakgrunn av dette støtter Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk de som klager på DNs vedtak om å nekte fellingstillatelse og ber Miljøverndepartementet sette avslaget til side.

 

Med hilsen Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Ola Stensgård/s/, leder

Åsmund Ystad/s/, sekretær

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org