15 Juli 2005

 

Fakta om Finland

 

Oppdatert 15 juli 2005 - lagt til nye artikler fra Hofvudstadsbladet, Vasabladet + noen til

Denne artikkelen er oppdatert 25 oktober 2004, De viktigste oppdateringer er at jeg har fikset brutte linker, og lagt til noen nye artikler. Den viktigste artikkelen er - De stora rovdjurens antal och föryngring år 2003 fra det Finske Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, som har informasjon om utviklingen etter at "Fakta om Finland" ble skrevet. Jeg har også funnet en god artikkel om arbeidet med den nye planen for å harmonisere forvaltningen av ulv med EUs Habitatdirektiv - Uppdrag: Låta folk säga sitt om vargen. Vi ber om at de som har opplysninger, kommentarer osv sender oss en E-post

Lars Erik Brattås

Finland har bestander på omlag 1200 bjørner, 150 ulver, 1000 gauper og 150 jerver. Bestandene av bjørn har økt sterkt, gaupe og ulv mer moderat mens jerven har hatt en svak økning. Ulv og bjørn er for en stor del konsentrert sør sørøst i landet, mot russergrensen. Gaupa er jevnere fordelt, med sterkest konsentrasjon i skogsområdene sentralt og sør i landet. Jerven har tradisjonelt holdt til i fjellområdene i Lappland, men idag finner vi halve jervebestanden i skogområdene i sentrale deler. Rovdyrsituasjonen i Finland preges av nærhet til Russland med store rovdyrbestander.

Det jaktes på bjørn, gaupe og ulv, jerven er totalfredet. Finnene har unntak i Bernkonvensjonen og EUs habitatdirektiv for å jakte ulv i reindriftsområdene, etter stort jaktuttak vinteren 2000/2001 og endel uheldige omstendigheter i jakta har EU-kommisjonen satt søkelys på denne praksisen. Habitatdirektivet med strengt vern av de store rovdyrene er ikke tilpasset et land med levedyktige rovviltbestander, og vil nok skape ugreie for finnene i tiden fremover.

Den sterke konsentrasjonen av bjørne- og ulvebestandene i øst sørøst har skapt økende problemene etterhvert som bestandene har økt, og politikken er at bestandene skal spre seg vest sørvest. Det gir nye problemer, bla at de nye områdene er tettere befolket, at rovdyr som ikke blir jaktet mister respekten for mennesker og holder seg nermere bebyggelsen. Resultatet er at mange er redde for å bruke naturen, rovdyrpolitikken mister legitimitet og ulovlig jakt kan foregå uten at folk sier fra.

 

Beitedyr - Finland har et svært begrenset sauehold, omlag 50 000 sauer mot over 1 million i Norge, beitebruken er også helt forskjellig, finske sauer beiter stort sett innenfor inngjerdete områder nær husene, utmarksbeite for andre husdyr er det slutt med. Likevel skjer det endel skader på husdyr ved at serlig ulv hopper over gjerdene og forsyner seg. Det er en kjent sak av bjørner liker honning, og for birøkterene er bjørner som raner bikubene et stort problem.

For reindriftsnæringen er situasjonen en annen, driftsformen er ikke ulik den vi har i norsk sauehold med dyrene fritt beitende innenfor et forholdsvis stort område, tilsynet er tettere i reinsdriften, men det er umulig å unngå tap til rovdyr hvis de er i nærheten. Forsvar mot rovdyr for reindriftsnæringen har vært å holde rovdyrbestandene nede, og finnene har respektert dette ved å få unntak for vern av ulv i Bernkonvensjonen og EUs Habitatdirektiv for jakt på ulv innenfor reinbeiteområdet.

Vinteren 2000/2001, mens vi forberedte ulvejakten i Rendalen skjedde den "store ulvejakten" i Finland, 26 ulver ble drept, vi har lagt ut en artikkel fra 2001 som gir en oversikt - 20 prosent av ulvestammen i Finland skutt" [jeg kommer innom "rovdyrgjerdet" mot Russland senere], i tillegg var det endel "uheldige omstendigheter" ved jakta, alt dette vakte oppmerksomhet hos sjefene i Brussels, og EU-kommisjonen forlangte nermere forklaring av praksisen fra finnene. Resultatet foreløpig er maksimalkvoter og jakttillatelser som fordeles mellom distriktene i reindriftsområdet.

 

Grensegjerdet - Finland har 1320 km grense mot Russland, i Sovjetiden, under den Kalde krigen stengte Østblokken forbindelsen mellom øst og vest. Grensen mot Finland (og Norge) var endel av dette "Jernteppet", og Sovjetunionen satte opp et gjerde langs grensen. Dette gjerdet har hatt betydning i rovdyrdebatten fordi det har blitt hevdet at gjerdet har hindret rovdyr å vandre mellom Norge/Finland og Russland. Diskusjonen er egentlig litt uaktuell etter at det ble påvist at Finland har ulv fra den Russiske bestanden.

Så langt har jeg ikke funnet noen definitiv kilde om gjerdet, det jeg har er artikler som den før nevnte fra Nationen som sier at gjerdet fortsatt er intakt, mot denne står de fleste andre kilder jeg har lest som sier at ihertfall de siste årene har gjerdet forfalt så mye at rovdyr kommer seg igjennom, flere ulveflokker har revir på begge sidene av grensen. For Russland har Jernteppet ingen funksjon lenger, nå er det Finland og Schengenlandene som setter opp Jernteppe. Artikkel fra Finnmark 1993 - Pasvik Europas største vilthegn

 

Jakt - mer om jakta ved neste oppdatering.

Jaktstatistikk 1998-2002
1998199920002001200220032004
Bjørn798091100 88 6817
Ulv84266 7 1015
Gaupe63554558 37 4465
Jerv---- - - -
kilde: http://www.rktl.fi/svenska/statistik/jakt/

[Kommentar: Oppdatert oktober 2005 med tall for 2004, tallene 2002 er litt usikre. Det den "store ulvejakten" er plassert i tallene for år 2000, ellers er jaktutaket på ulv lavt. Med 40+ fødte hvalper i året og innvandring fra Russland skulle en tro at ulvebestanden har en sterkere vekst enn bestandstallene viser, tyder på et omfattende "uregulert uttak", at anslagene er for lave, eller begge deler. Likeens ser det ut til at jervestammen har problemer med formeringen, i motsetning til her i landet.]

 

Ulv - i størstedelen av Finland ble ulven utryddet i 1880-årene, de siste finske ulvene ble drept i Lappland rundt 1970. I dag finnes ulvene i Finland stort sett langs sørøst grensen mot Russland, og de representerer vestgrensen for en bestand på over 60 000 russiske/øst europeiske ulv. Denne bestanden har økt etter Sovjeunionens sammenbrudd, og er i alle tilfelle langt fra truet på noe hold. Den finske ulvebestanden har en moderat veksthastighet, og er idag på +-150 dyr. Den norske/svenske ulvebestanden er en sattelitt av den russisk/østeuropeiske. De siste årene untatt 2000/2001 har ferre enn 10 ulv blitt drept hvert år, mens hvalpetall på over 40 i året og påfyll østfra har holdt bestandstallet oppe. En stor del av ulvene som har blitt drept ved jakt er "ensomme ulver" som har forlatt kjerneområdet og beveget seg inn i reinbeite-områdene for å etablere nye revirer, jakten har derfor ikke påvirket flokkstrukturene og reproduksjonen så mye som en skulle tro. I fjor ble det meldt om den første pardannelsen på vestkysten.

Som før nevnt er det tilatt å jakte ulv i reindriftsområdene i perioden Oktober - April. Mens det før var tilnermet fri jakt deles det ut et visst antall fellingstillatelser som fordeles rundt i jaktdistriktene. Det foregår også en viss jakt på ulv i andre deler av landet, men med en kortere jaktsesong.

 

Bjørn - rundt 1920 var den Finske bjørnestammen på et lavmål, bjørn fantes det bare i villmarken øst og nord i landet, så begynte antallet å øke langsomt, så sent som i 1970 var det rundt 100, men utover 70-tallet økte veksttakten og siden 1978 har bjørnestammen steget med rekordfart. I 1997 var tallet 700 og idag er det omlag 1200 bjørner i Finland. Bestandsmålet er 2000 bjørn. For 2002 ble det skutt 120 bjørn, som nevnt i en avisartikkel foregår det ulovlig jakt på bjørn i tillegg. En viktig bidragsyter til den sterke veksten er innvandring fra Russland. Så vidt jeg vet regnes russisk og finsk bjørn til å tilhøre den samme bestanden.

Bjørn finnes idag over hele Finland, men konsentrasjonen er sterkest i øst og nordøst, myndighetene ønskere en jevnere fordeling slik at jakten foregår i "overskuddsområder", mens bjørn i oppbyggingsområder får gå ifred. Disse områdene er mer tettbygde, og bjørn som ikke blir jaktet på mister etterhvert respekten for mennesker og blir mer nærgående - habituering. Etterhvert som bestandene i sentrale områder har økt øker også konfliktene mellom mennesker og bjørn. Bjørner som roter i søpla og holder til nær bebyggelsen har blitt et problem. Bjørner er potensiellt farlige dyr, serlig binner med unger, og mange er redde for å bruke naturen i frykt for å møte en bjørn. I 1998 ble en jogger drept av en binne, hendelsen var sammen med flere andre "nær døden opplevelser" med på å endre finnenes oppfatning av de store rovdyrene. Idag er det et flertall av finnene som sier de er redde for å møte rovdyr når de er ute i naturen.

 

 


06-04-2004Wolf collars now worn by 14 animals
06-04-2004The life and times of a lonely GPS wolf
26-06-2003Pack of wolves appears in front of motorist near Russian border
29-08-2003Wounded bear attacks hunter in Lapland
27-08-2002Bear eludes pursuers on first morning of hunt
20-08-2002 Bear hunting season starts today
Finnene har litt over 1000 bjørner, i jakta skytes omlag 100 om året. Jegeren får ca 20 Euro pr kg.
07-08-2002Berry-picker has close encounter with mother bear
Finsk bærplukker møter binne med unger, bærplukkeren klarer ikke å komme unna, binna rundsleiker bærblukkeren som drar hjem og drikker en halvflaske Koskenkorva
31-07-2002Rubber bullets and sprays distributed for use as bear repellants
Bestandene av de store rovdyrene øker i Finland. Serlig i Karelen hvor russiske ulveflokker kommer over grensen og herjer blant buskapen. Bjørnene ser ut til å være tilvendt menneskelig nærver, og det er meldt om flere farlige situasjoner hvor binner med unger har jaget mennesker. "Along with the mother bear, the next generation also learns to approach areas inhabited by humans, and the situation gets worse." Finnenes løsning på problemet er å bruke kjente "skremmere" som pepperspray, knallskudd og gummikuler.
27-05-2002Mating season puts bears on the move around the country
19-02-2002More money and changed attitudes needed if endangered wolves are to flourish
Finsk forvaltning ser ut til å stri med en like gjenstridig dum befolkning som den norske. Ulve-ekspert Riku Lumiaro klager at folk er kunnskapsløse, og ikke forstår hvor truet ulven er (den finske ulven er en del av den russiske bestand på over 60 000 ulver...). Motstanden mot ulv øker i den finske befolkningen, og myndighetene setter i gang kjente tiltake som informasjon og forebyggende tiltak.
19-02-2002FACTFILE: Wolf more endangered in Finland than Saimaa ringed seal.
23-01-2002Bear sighting near Helsinki
13-08-2001Wolf mauls dozens of sheep in Parikkala
Ulver forserer 1,5 m høyt elektrisk gjerde, dreper 10 sau og skader 10 alvorlig.
07-08-2001Number of bears increasing in Uusimaa region
05-07-2001Electrified fence keeps wolves and sheep apart
Miljøvernaktivister hjelper til med å sette opp strømgjerder for å beskytte en saueflokk mot angrep fra ulver. Dette er det 5 "ulvegjerde" som er satt opp i Finland, svenskene har mer enn 100. Utfyllende artikkel med bilder fra samme begivenhet - Finland - fencing scheme aims to keep wolves and livestock apart
31-05-2001Large numbers of wolf cubs make up for losses from increased hunting
Bjørne og gaupe bestandene fortsetter å øke i Finland. Et stort antall ulvehvalper har også gitt økning i ulvebestanden selv om om hver 4 ulv ble skutt i løpet av vinteren. Ofisielle bestandstall er nå omlag 1100 bjørner, 1000 gauper og 150 ulver. Rovdyrene er konsentrert i østfinland og myndigheten ønsker å spre bestandene til vestlige og sørlige deler av landet.
10-04-2001The night of the wolf
Biologistudenter på feltarbeid nær russergrensen. Artikkelen gir endel opplysninger om bakgrunnen for at ulven er jaktbar i reinskjøtselsområdene. I begynnelsen av sekstitallet herjet ulvene så i reinsflokkene i Kuusamo at samene måtte legge ned reindrifta.
03-04-2001During winter 23 wolves killed in Kainuu region
23 ulver ble drept i Kainuuregionen i nordøst-finland. 13 av disse ble skutt i lovlig jakt, 6 ble skutt etter å ha drept hunder, en ble drept av andre ulver, en ihjelkjørt av en bil og 2 drept ulovlig. Ulvejakten vakte endel offentlig oppmerksomhet. Bilde av to lovlig skutte ulver.
16-03-2001EU: Finland must protect predators from hunting
EU kommisjonen har bedt Finland om å beskrive etter hvilke prinsipper det gir ut fellingstillatelser på store rovdyr som er beskyttet i EU. Grunnen til EUs forespørsel er at 28 ulver, 1/4 av landets ulvebestand er drept i løpet av siste år. I EU området kan de store rovdyrene bare taes ut i forbindelse med forskning, eller ved trussel mot befolkningen. I reindriftsområdet kan ulvene taes ut etter nærmere retningslinjer, og EU kommisjonen tror at Finnene har brutt disse reglene.
13-03-2001Research wolves stir up emotions in Kainuu Province
Om Markku Matero som leder ulvejakten i et område øst for Oulu, etter forskjellige uheldige omstendigheter ved jakta er han og ulvejakta ut i hardt vær. Politiet er innblandet, EU kommisjonen ser nærmere på jakta og myndighetene benytter sjansen til å stramme inn på reglene.
12-03-2001Hotels abandon reindeer meat because of illegal wolf hunting
Scandic Hotellene i Rovaniemi, Kajaani og Suomussalmi biokotter reinskjøtt etter den ulovlige ulvejakten i Koumho-området. Representanter for reinnæringen sier at den ulovlige jakten ikke var foretatt av noen i næringen, og ber hotellene ta kontakt før de gjennomfører boikotten. Boikotten varte en uke... - Scandic to end boycott of reindeer meat. Scandic-kjeden har nær kontakt med WWF
06-03-2001Ministry to limit wolf hunting in reindeer husbandry area
Finland har dispensasjon fra EUs Habitatdirektiv til å drive jakt på ulv i reindriftsområdene. Jakten foregår i perioden oktober til mars. Det blir også gitt fellingstillatelser på skadeulv utenfor reinbeiteområdet. Siste år ble 27 ulver drept, det tilsvarer 1/4 av populasjonen. Likevel synker ikke antall ulv, siden et førti-talls hvalper pr år holder bestanden stabil. Ved årets jakt skjedde det endel uheldige hendelser som myndighetene vil bruke for å legge restriksjoner på jakten neste sesong (2002). For de som er interessert i mer om Habitatdirektivet har vi mer informasjon i artikkelen: EUs Habitatdirektiv - en oppklaring
07-02-2001Sweden to attempt to quadruple wolf population
06-02-2001Vikings bend the knee to no-one!
24-10-2000"Animals should have a voice in decision-making"
Her er det en gjeng miljøfilosofer som ønsker å gi ulven rettigheter på linje med samene. De har også laget en "ulverettighetserklering" - Rights for wolves. Gruppen ønsker fengselsstraff for de som gir feilaktig informasjon om ulver.
04-09-2000Poaching increases sharply in Finnish forests.
"Ulovlig jakt i de Finske skogene øker sterkt. Ifølge politi, jaktoppsynsmenn og frivillige, er kadavre lagt ut som bjørneåte et stadig vanligere syn i de finske skoger, likeså er også indikasjonene på krypskyting av elg."
23-08-2000Mother bear and cubs shot in hunt
I 2000 ble det gitt tillatelse til å skyte 120 bjørn i Finland, det utgjør omlag 10% av bestanden. I Ruoholahti i SørØst Finland klager lederen for bjørnejakten over lave kvoter, og ønsker den "åkerjakten" tilbake. En jaktform som tillot bøndene å skyte bjørnene som beitet i havreåkrene om høsten. En representant fra forvaltningen ønsket ikke "åkerjakten tilbake fordi den medførte mye skadeskyting, konkurrerte med ordinær jakt og fordi binner ofte gjemte ungene i skogen mens de selv beitet i åkeren og ungene ble overlatt til seg selv hvis binna ble skutt. Både jegere og forvaltning var enige om at innblanding fra EU var et stort problem i rovdyrforvaltningen.
03-08-2000Record number of bears in Uusimaa region
I Uusimaa regionen helt sør i Finland, inbefatter Helsingfors, har bjørnetallet økt sterkt. Antall ulv har også økt. Bjørnene trekker inn mot bebodde områder og uroer befolkningen. Myndighetene ønsker ikke ordinær jakt på rovdyr i dette området fordi de ønsker en jevnere fordeling av rovdyrbestandene, som er konsentrert i øst sørøst Finland.
01-08-2000Sheep-killing wolf eludes hunters, slips into Russia
02-04-2000Keeping the wolf from the door
Innlegg fra en ulvevenn i Kuhmo, en liten by i nordøst Finland. Forteller at lokale jegere planlegger jakt på ulv, og at ryktene går om at ulver allerede er ulovlig skutt. Refererer fra et lokalt møte i forvaltningen hvor det ble bestemt av ulvene skulle "taes ut", ikke flyttes. Slutter av med sitat fra en ulveforsker...“I believe the wolf is an interesting creature, and I do not see it as a serious or dangerous predator”
09-02-2000Finnish wolf community is feared - and possibly doomed
Klager over at den finske ulvestammen stagnerer, mens den svenske har økt sterkt. Forferdes over at et flertall av finnene frykter ulv, og mener at finske myndigheter må sette av mer penger for bla å endre folks holdninger.

 

 

20-06-2005Stängsel förenar olika åsikter
Helst borde vargar skjutas, säger bonden Anders Udd. Men åsikterna läggs åt sidan när han jobbar med djurvännerna.
19-06-2005Vargen ska få bo i hela Österbotten
Vargdebatten kommer inte att lugna ner sig. Det finns ett utkast till förvaltningsplan för vargstammen i Finland. Det utkastet räknar, om jord- och skogsbruksministeriets inställning förblir densamma, med att vargen får vandra in i Österbotten
18-05-2005Korkeaoja vill inte blanda in EU i vargfrågan
Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja (c) anser att sådana vargar som kommer till byar och gör människors vardagsliv osäkert bör rensas ut. Det sade han då han fick motta en medborgaradress mot problemvargar i riksdagen i går.
18-04-2005”Vargen inte farlig för människor”
Heikki Susiluoma tror att vargrädslan i Österbotten bottnar i gamla sagor. I verkligheten är björnen mycket farligare, för att inte tala om älgarna i trafiken.
14-04-2005Inga EU-löften om vargjakt
EU:s miljökommissionär verkade dock inse att vargrädslan i Finland är äkta och inte framagiterad, säger europaparlamantariker Henrik Lax
13-04-2005EU: Lobby trissar upp vargskräcken
EU-kommissionen anser att vargskräcken i Finland är upphaussad och att en välorganiserad lobby utnyttjar den för egna syften. Det skriver miljökommissioner Stavros Dimas press-ansvariga Barbara Helfferich i ett e-brev till Vasabladet.
13-04-2005Massadress vill underlätta vargjakt
En massadress med 20000 underskrifter för att lättare få tillstånd för vargjakt överräcks i dag till EU:s miljökommissionär. En liknande svensk massadress finns utlagd i Syd- och Sydösterbotten
03-04-2005Länkar rovdjursprotesterna direkt till Bryssel
Ogillar du rovdjurspolitiken i Finland, frågar Mikael Broo i ett nyinsatt upprop på sin hemsida på internet. I samma svep erbjuder han länkar till EU-kommissionen och den komissionär i Bryssel som ansvarar för miljöfrågor, Stavros Dimas. Där finns också postadresser för dem som hellre skriver brev
21-03-2005Vargen besökte 17 gårdar
En orädd varg har under helgen strövat omkring på gårdar i Helsingby och Karkmo. Skrämmande, anser ortsbor, som såg vargen på nära håll
01-03-2005Vargskräcken störst i västra Finland
De mest negativa åsikterna kring vargstammens framtid finns på västkusten, i synnerhet i Svenska Österbotten. Det framkommer i en rapport som landsbygdsenheten vid Helsingfors Universitet publicerade på måndagen
01-02-2005”Här behövs 600 vargar till”
Norsk vargförespråkare vill att vargstammen ska vara så stor att han kan gå ut på jakt
29-10-2004Polisens vargjakt stred inte mot lag
JO friar polischef, men efterlyser klarare direktiv om hur polislagen skall tolkas ifråga om fredade djur
23-05-2004Uppdrag: Låta folk säga sitt om vargen
Ett omöjligt uppdrag, tyckte Jukka Bisi själv när han ombads sammanställa ett förslag till vargskötselplan, som både högljudda vargmotståndare och -före- språkare skulle kunna acceptera
14-05-2004Fullsatt när miljöfolk ville tala varg
Den varg som sköts i Sideby 1984 såg ut över ett fullsatt auditorium i Kristinestads gymnasium när Natur och Miljö bjöd in till debatt om vargen på torsdagskvällen
01-05-2004Vargar närmar sig tätorter
Två vargar strövar i gränstrakterna mellan Sundom och Malax. Sundombon Ilkka < >Aarnio såg vargarna på cirka 25 meters håll på fredagen förmiddag på Svartöängen
20-04-2004Nya vargobservationer, nu i norr
En varg har observerats i Nedervetil, löd två rapporter på söndag förmiddag. Med sändarens hjälp kunde på måndagen konstateras, att det är två olika vargar det rör sig om
06-03-2004Vargjakten blir fall för JO
14-02-2004Vargen får skötselplan
En ny skötselplan för vargstammen i Finland är under arbete på jord- och skogsbruksministeriet. Skötsel- eller förvaltningsplanen skall ställa upp mål för den framtida rovdjurspolitiken.
24-01-2004Det blev nej till vargjakt
Beslutet gällande ansökan om jakt på varg i Kristinestadsområdet kom på fredagen: Jord- och skogsbruksministeriet avslår ansökan
11-02-2004Vargjakt väcker ilska
Föreningen Natur och Miljö fördömer i kraftiga ordalag vargjakten i Kristinestad. Jakten på den hona som betraktas som en problemvarg pågick med stöd av polislagen under tre dagar, men avblåstes som resultatlös på måndagskvällen
10-02-2004Vargen har jagats i tre dagar
Jakt på den så kallade problemvargen i Kristinestad har pågått under tre dagar. Med stöd av polislagen utfärdade polischef Bo-Erik Hanses ett beslut om att den varg som dödat ett stort antal får och jakthundar i Kristinestadstrakten skall avlivas
10-12-2003Ministeriet sade nej till vargjakt
Det blir ingen vargjakt i Sydösterbotten. Jord- och skogsbruksministeriet har avslagit den ansökan om jakt på en varg som inlämnats av jägaren Folke Hed i Ömossa, Kristinestad
21-11-2003Jakthundar blev vargbyte
En norsk grå älghund har dödats och en stövare skadats av varg i gränstrakterna Kristinestad-Storå den senaste veckan. En tredje jakthund är spårlöst försvunnen
12-09-2003Flera får åter rivna i Kallträsk
Åtta döda får och åtminstone ett med kännspakt utseende saknas. Åtminstone sju är skadade och måste avlivas
20-07-2003Vargplågan
Stora, vilda rovdjur kan inte och skall inte tillåtas leva nära inpå människan

 

 

18-06-2005Vargen har kommit för att stanna
Vargskräck är ingenting att skratta åt - den ska man ta på allvar, säger jord- och skogsbruks-minister Juha Korkeaoja. Men ministeriets ståndpunkt står fast: Finländarna får lov att vänja sig vid vargarna. Och det gäller även österbottninga
14-01-2005Finland till svars för vargjakten
EU-kommissionen har beslutat vidta rättsliga åtgärder mot Finland med anledning av vargjakten. Enligt EU:s miljölagstiftning måste den hotade vargen skyddas strikt. Det är på några få undantag när förbjudet att uppsåtligt döda vargar
10-12-2004Älgko dödade varg
En älgko har dödat en varg i Sonkajärvi i Norra Savolax. Älgkon, vars kalv angripits och dödats av en flock vargar, sparkade ihjäl en av vargarna, en hona försedd med radiohalsband.
08-06-2004Miljövänner bygger vargstaket
Bönderna vill skjuta varg - miljöorganisationerna vill ha rovdjuren kvar. Som en kompromiss erbjöd sig några miljövänner i Österbotten att bygga vargstaket runt boskapen
05-05-2004Vargfebern stiger i Österbotten
Femårige Lukas lekte på gårdsplanen när vargen plötsligt dök upp mellan björkarna 20 meter bort. - Först reagerade jag instinktivt och ropade spring, spring. Så här efteråt tycker jag ändå att det var en häftig upplevelse, säger Christine Bonn i Solf, Korsholm.
17-02-2004Finländarna och naturen
Det har många gånger fallit mig in att regeringen är beslutens och juridikens fånge. Finländarna har alltid haft ett mycket nära förhållande till miljön och naturen
23-07-2002EU-direktiv måste följas
Miljöminister Jouni Backman tar allvarligt på EU-anmärkningarna om bl.a. den finländska och åländska vårjakten samt jakten på varg, björn och lo. Han gör i en intervju för Uutispäivä Demari klart att han för egen del inte på något sätt ämnar försöka vifta bort dem.
25-02-2002Fakta Lodjur
03-07-2001Finland medger brister
Finland kommer att lova EU-kommissionen att jaktförordningen skall justeras för att skyddet av bland annat varg, lodjur och björn skall motsvara EU:s så kallade habitatdirektiv. Kommissionen sände den 10 april en formell anmärkning till Finland om b brister i hur habitatdirektivet efterföljs.. Enligt kommissionen motsvarar lagstiftningen i Finland inte till alla delar bestämmelserna i direktivet.
31-05-200120 000 namn på vargavädja
En vädjan för vargarna överlämnades i går till jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä (obunden) och miljöminister Satu Hassi (grön). Djurskydds- och miljöorganisationerna samlade under vårens lopp in över 20000 underskrifter på vädjan. Undertecknarna kräver att jakten på varg ska bli strikt lovbunden i hela landet. Dessutom föreslår de att anslagen för förebyggande av rovdjursskador ökas betydligt. De efterlyser också ökad satsning på vargforskning och information.
18-07-2000Också kungsörnen sprider sig
Tio nya kungsörnsrevir har påträffats i södra och mellersta Finland under de två senaste åren. I år konstaterades ett häckningsförsök också i Egentliga Finland, där kungsörnar senast häckade för hundra år sedan.

 

Artikler fra andre nyhetskilder:

10-08-2004Large Predators Stage a Comeback
27-11-2003Take Care of the Wolves, Say Nature Conservationists
08-10-2003Eight Men Charged with Poaching Bears

Forskjellige artikler:

Linker