Rovdyrdokumenter

 

Lars Erik Brattås


2003-12-12St.meld. nr. 15 - Rovvilt i norsk natur
"Tilråding fra Miljøverndepartementet av 12. desember 2003, godkjent i statsråd samme dag"
2003-05-09Miljøinformasjonsloven
2002-12-13St.meld. nr. 12 (2002-2003) Dyrehold og dyrevelferd
Dyrevernmeldingen, veterinærdirektør Livens syn på sonering har fått gjennomslag. Ved Næringskomiteens behandling blir forholdet beite-/rovdyr holdt utenom dyrevernmeldingen og henvist til rovviltmeldingen - " Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti, vil likevel på bakgrunn av de reaksjoner som er fremkommet i høringene og at det er vanskelig å se helheten i rovdyrpolitikken, foreslå at spørsmål knyttet til rovviltforvaltning og beitedyr blir sett i sammenheng, og at alle forhold under dette saksfeltet blir behandlet i forbindelse med den bebudede rovviltmeldingen, som er varslet av regjeringen Bondevik i løpet av høsten 2003." En departemal arbeidsgruppe er igang med å utarbeide et forslag til ny lov som skal legges fram for departementene i løpet av 2005, som deretter sender loven ut til ordinær høring - link
2002-11-05Tolking av hjemmelsgrunnlag - dyrevernloven $$ 2, 5a og 24
Justisdept uttaler av dyrevernsnemdene ol. ikke har rett til å nekte saueslipp på utmark eller forlange tidlig innsanking selv om det er fare for skade fra rovdyr
2002-08-30Forskrift om regionale rovviltnemnder [word]
Ny runde med Jervnemder (2 sør/nord-norge) og Gaupenemder i Nord Trøndelag og Hedemark
2001-05-04Forskrift om erstatning for tap av tamrein
2001-02-16Ulvedom 2 - Oslo Namsrett [word]
Flere miljøverorganisasjoner går til namsretten for å stoppe Ulvejakten i Østerdalen - og taper
2001-02-05Vedtak om felling av ulv i Østerdalen [word]
2001-01-30Forhandlinger i Stortinget nr. 112 - Innstilling fra energi- og miljøkomiteen [pdf]
Stortinget diskuterer og vedtar komiteinstillingen. Fra saksorfører Rahms oppsumering - "Det er et framskritt at et samlet storting sier at de menneskelige aspektene i rovdyrforvaltningen nå skal tas på alvor"
2001-01-25Innst.S.nr.110 - fra energi- og miljøkomiteen om forslag ... om å be Regjeringen legge fram en ny Stortingsmelding om rovdyrforvaltningen
Flertallet vedtar at ny rovdyrmelding skal legges frem innen utgangen av 2003, mindretallet, SP og FRP, ønsker ny melding innen utgangen av 2001
2000-11-02Dok.nr.8:18 - Forslag om å be Regjeringen legge fram en ny Stortingsmelding om rovdyrforvaltningen
Høyrerepresentantene Ansgar Gabrielsen, Bjørn Hernæs og Jan Tore Sanner legger fram dok 8 forslag - " Siden den siste Stortingsmeldingen om rovdyrforvaltningen ble behandlet av Stortinget i 1997 har rovdyrsituasjonen endret seg betydelig. Dette skyldes flere forhold. For det første har det vært en betydelig vekst i rovdyrstammene. For det andre har selve forvaltningen av rovdyrene skjerpet konflikten mellom ønsket om levedyktige rovdyrstammer og utnyttelsen av utmarksressursene. Denne feilslåtte politikken har medført økonomiske og følelsmessige belastninger for næringsdrivende i tamreindrift og husdyrhold, konflikt med jakt- og friluftsinteresser. Resultatet er et markert høyere konfliktnivå."
2000-10-19Forhåndsvarsel om felling av ulv i Østerdalen [pdf]
"Direktoratet for naturforvaltning varsler herved om at det i løpet av vinteren 2000/2001 kan bli fattet vedtak om felling av ulv i to familiegrupper som har tilhold innenfor Stor-Elvdal, Rendalen og Alvdal kommuner i Hedmark fylke (Atndalsflokken og Koppangsflokken), jf forvaltningslovens § 16."
2000-06-30Forskrift om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe
"Formålet med denne forskrift er å sikre overlevelsen av bestander av bjørn, jerv, ulv og gaupe på lang sikt. Innenfor denne ramme skal det arbeides for at de skader disse rovviltartene volder for bufe- og tamreinnæring blir minst mulig. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til vern av rovviltbestandene og hensynet til beitebruk vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter". Referat fra debatten i Odelstinget
2000-04-14Ot.prp. nr. 37 - Om lov om endringer i Viltloven
Forskjellige endringer i Viltloven, viktigst $12 - fellingstillatelse for å forhindre at rovvilt gjør skade - "Etter nærmere forskrift som Kongen fastsetter kan departementet, uten hensyn til de regler som ellers gjelder, iverksette felling av eget tiltak eller gi tillatelse til felling av et bestemt antall individer av bjørn, jerv, ulv og gaupe for å forhindre skade på bufe eller tamrein. Forskriften skal gi regler om differensiert forvaltning. For å sikre bestandens overlevelse skal det i forskrift fastsettes særskilte kriterier for adgangen til felling i nærmere bestemte områder"
1999-12-20Ulvedom 1 - Vedtaket om felling av ulv kjent ugyldig av Oslo byrett
Foreningen Våre Rovdyr og Norges Naturvernforbund førte DN/MD sitt vedtak om felling av to ulver i Stor-Elvdal og Rendalen inn for retten. Oslo Byrett kom til at vedtaket var ugyldig. Staten, ved MD, anket byrettens dom inn for lagmannsretten, men anken ble senere trukket. (mangler link til dom)
1999-07-02Forskrift om erstatning for tap av husdyr
1998-??-??Avtale om forvaltning av den skandinaviske ulvebestanden [pdf]
Norsk/Svensk samarbeidsavtale
1997-11-07Forskrift om forsøk med regionale rovviltnemnder og om lisensjakt på jerv
1997-06-16Innst.S.nr.301 (1996-1997) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om rovviltforvaltning
1997-04-11St meld nr 35 (1996-97) Om rovviltforvalting
" Det framgår av Bernkonvensjonen at kvart einskilt partsland på sjølvstendig grunnlag pliktar å halde ved lag levedyktige bestandar av artar som er omfatta av konvensjonen og som naturleg finst innanfor landet sine grenser." "Det er eit viktig siktemål å kombinere den framtidige rovviltforvaltinga med tiltak som gir grunnlag for ein aktiv jordbruksproduksjon og reindrift basert på bruk av beiteressursane i utmarka."
1992-06-05Konvensjon om biologisk mangfold - RIO
Norge ratifiserer - 1993-07-09. Norsk tekst
1992-??-??Ingen link - St.meld. nr 27 (1991-92) Om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe
1992-05-21EU's Habitatdirektiv [svensk utgave]
Gjelder ikke for oss, ennå..., men her er en likevel en rapport - EUs habitatdirektiv og norsk naturforvaltning
1990-??-??ILO-konvensjonen: om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater
Norge ratifiserer ILO-konvensjonen som beskytter samenes rettigheter, Sverige og Finland har ikke ratifisert ennå
1986-02-13Norge ratifiserer Bernkonvensjonen
Den norske teksten. Sjekk ut Bjørn Skårets fremstilling av prosessen frem til ratifiseringen - Hvordan vi ble lurt
1981-05-29Lov om viltet (Viltloven)
"Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv"
1974-12-20Dyrevernloven
Endret i Lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern
1970-06-19Naturvernloven
1961-06-16Beiteloven
Fra $14 - " Når vilkåra for avløysing ikkje ligg føre eller dersom eigaren av den eigedom beiteretten kviler på, ikkje godtar å svara det vederlaget som er fastsett etter andre leden, kan forbod etter denne paragrafen ikkje gjerast gjeldande mot den som har beiterett. I sambeitestrok kan forbod som nemnt ikkje gjerast gjeldande mot nokon som har beiterett, minder vilkåra for avløysing ligg føre for alle dei som har beiterett."
1814-05-17Grunnloven
Grunnleggende rettigheter, se spesielt § 105 - "Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen"