22 november 2001
Miljøvernminister Børge Brende
Miljøverndepartementet
Postboks 8013 DEP 0030 Oslo

 

Oppfordring om ny behandling av søknad om økonomisk støtte.

 

Vi viser brev til Miljøverndepartementet av 12.11.2001, også oversendt Miljøvernministeren som e-post 15.11.2001, ad. søknad om driftsstøtte for 2002 - statsbudsjettets kap. 1401 post 70.
Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk føler behov for å oversende følgende tilleggsinformasjon til Miljøvernministeren.

Vi har brakt i erfaring at opplegget for behandling av denne typen saker kan bety at Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk i utgangspunktet ikke har mulighet for å nå fram med klage på avslaget på vår søknad. Forslaget til fordeling av driftsstøtte i statsbudsjettet for 2002 kap. 1401 post 70 er etter innstilling fra den avgåtte Regjering. Det er derfor vårt håp at Miljøvernministeren tar initiativ til å endre regjeringen Stoltenbergs innstilling til vedtak i denne saken.

Vi har i tidligere brev presentert våre viktigste argumenter for at vedtaket om å avslå søknaden fra Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk oppfattes som meget urimelig. Vi mener at begrunnelsen for avslaget er et eksempel på den avgåtte regjeringens manglende vilje til legge til rette for en bredest mulig debatt og til å ta folk på grunnplanet sine meninger om rovvilttikken på alvor. I forhold til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen mener vi at Departementet i avslaget til Folkeaksjonen bla a. overser en viktig forutsetning i det forslaget om ny stortingsmelding som fikk flertall i Stortinget 30. januar 2001.

Stortinget vedtok å be Regjerinen legge fram en ny Stortingsmelding om rovdyrpolitikken innen utgangen av 2003. Forslaget kom fra Stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Ansgar Gabrielsen og Bjørn Hernæs. ( Dok 8:18 2000-2001: Forslag om å be regjeringen legge fram en ny stortingsmelding om rovviltforvaltningen). Her heter det blant annet om det kommende arbeidet med meldingen:

"....En slik gjennomgang må skje innenfor rammen av Bern-konvensjonens bestemmelser om ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og samtidig sikre næringsdrivende i husdyrhold og tamreindrift muligheter til å ta i bruk utmarksbeitene. Forslagstillerne viser samtidig til at det er uenighet knyttet til Bern-konvensjonens reelle innhold. Det er derfor behov for en avklaring av de forpliktelsene som følger av konvensjonen på dette området...."

Folkeaksjonen mener at denne forutsetningen, og særlig sammenstilt med Oslo Namsretts vedtak i febr. 2001 som sier at Bern-konvensjonen ikke er forplikter Norge til å opprette en egen nasjonal ulvestamme, taler for at standpunktet "nei til fast ulvestamme i Norge" er et relevant og saklig standpunkt som utgangspunkt i en prosess der vår organisasjons ambisjon er kommunisere og føre en dialog med alle parter i arbeidet for en ny rovdyrpolitikk som er både økologisk og kulturelt bærekraftig.

Det er vårt håp at Samarbeidsregjeringen og Miljøvernministeren har et annet syn enn departementets tidligere politisk ledelse på behovet for å legge til rette for at et bredest mulig spekter av hensyn og interesser kommer til orde i forkant av behandlingen av den nye stortingsmeldingen. Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk har allerede over 3000 engasjerte medlemmer i mange kommuner i alle landets fylker. De er opptatt av å bevare trygghet og trivsel i hverdagen for folk som bor og har sitt virke i rovdyrområdene. Organisasjonen ønsker å synliggjøre vanlige menneskers meninger og vil kunne bli en nyttig ressurs for beslutningstagerne og forvaltningsmyndighetene.


Med vennlig hilsen Folkeaksjon for en ny rovdyrpolitikk
Ola Stensgård/s/, leder Åsmund Ystad/s/, sekretær

Kopi til: Stortingets Energi- og Miljøkomite

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org