Sparbu og Stod
13 November 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

13 November 2003

Direktoratet for naturforvaltning finansierer rovdyrkampanje for Naturvernforbundet

Åsmund Ystad

I forrige utgave Folkeaksjonens medlemsblad www.ROVDYR.org omtalte vi en prosjektsøknad fra Norges Naturvernforbund til Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning ( DN) . Naturvernforbundet søkte om midler til en informasjonskampanje samt til rovdyrseminar. Vi i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har gjentatte ganger erfart at kravet til faglig nivå ikke er spesielt viktig når Staten behandler pengesøknader fra verneorganisasjonene. Likevel var vi ganske sikker på at denne søknaden fra Naturvernforbundet ikke var seriøs nok til å bli innvilget. Men der tok vi feil!

DN innvilget i sommer den delen av søknaden som går på informasjonsmateriell om rovdyr til bruk på stands og utstillinger. Som en del av dette prosjektet hadde Naturvernforbundet søkt om kr. 100.000 til produksjon av 5-6 koserovdyr i stoff og som pappfigurer, samt brosjyrer og plakater beregnet på ulike målgrupper, blant annet barn og unge.

Fra Naturvernforbundets side ble det i søknaden lagt vekt på dette var et tiltak de mente var nødvendig for å " sikre en debatt, kunnskapsutvikling og forståelse som er faktabasert og saklig".

DN reagerte raskt og positivt på søknaden og innvilget Naturvernforbundet kr. 100.000 ( 100% av søknadssummen) i form av "Tilskudd til vilttiltak 2003". I et senere brev til DN, der Naturvernforbundet anmoder om utbetaling, rapporteres det tilbake om at deler av midlene hittil er brukt til å finansiere en tredagers studiereise til ulike dyreparker o.l i Sverige. Der har en diskutert bruk av bilder og innhold i informasjonsmateriellet med ulike svenske eksperter.


Leve med rovdyr: Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli. Koserovdyr i stoff og papp skal sikre økt forståelse for rovdyrene på en faktabasert og saklig måte. ( Bildet er fra en utstilling under den internasjonale bjørnekonferansen i Steinkjer i 2002, der temaet var sameksistens mellom mennesker og bjørn). Foto Lars Erik Brattås

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org