Appell fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, i etterkant av møte om rovviltmeldingen på Oppdal 20.04.2004:

Et verdivalg for våre landsbygder!

 

Kjære Stortingsrepresentanter!

Prioritering av de store rovviltartene eller næringsmessig utnytting av våre utmarksressurser, er et verdivalg.
La oss i fellesskap ta vare på våre levende bygder i landet vårt!

Dette kan vi best gjøre ved:

Stortinget må endre/klargjøre på en bedre måte følgende viktige forhold :

  1. Bestandsmålene
  2. Bestandsregistreringen
  3. Forvaltningsordningene inkl. ankeordningene
  4. Regioninndelingen
  5. Konsekvensanalyser i distriktspolitisk sammenheng
  6. Nei til ynglende ulv i landet vårt.
  7. Konfliktnivåene rovvilt/beitedyr/hjortevilt
  8. Statlig overstyring
  9. Beiterettens juridiske grunnlag

Opphør av tradisjonell næringsutøvelse i stor deler av distrikts-Norge og påfølgende resignasjon må for en hver pris unngås!