August 2002

Akershus fylkeslag
- Medlemsinformasjon - August 2002

 

 

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende bevegelse som har som formål å få Stortinget til å endre dagens rovdyrpolitikk. Folkeaksjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig.

Målet skal nås ved oppbygging av en sterk organisasjon som skal opplyse og påvirke beslutningstakerne i tråd med våre vedtekter.

Vi har av økonomiske årsaker valgt å innskrenke denne medlemsinformasjon til kun den ene dersom det er flere med samme adresse som står som medlemmer. Dersom dere merker at vi har gjort noen feil i medlemsregisteret så la oss få beskjed

Styret i fylkeslaget består av :

Leder Kåre Holmen, Aurskog Tfn. 63864206 kholmen2@frisurf.no
NestlederFredrik Gedde, Setskog Tfn. 63 85 73 88
KassererArve Strømsæther, Sørum Tfn. 63 82 67 50 astroms@online.no
SekretærRandi Budahl, Gan Tfn. 63 88 49 61 randi.budahl@c2i.net
Styremedlem Emmy Gruebekken, Årnes Tfn. 63 90 34 27

Kontonummer for medlemskontigent/ gaver: 1271.05.51063

Årsmøte

Årsmøtet ble avviklet 5. mai i kantina på A-H kommunes rådhus på Bjørkelangen. Det flotte vårværet gjorde nok sitt til at det kun var 14 fremmøtte.
Tore Ødegaard som var landsstyrets representant ved årsmøtet hadde med seg en hilsen fra landsstyret, denne lød som følger;
Landsstyret i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk vil takke ledelsen i Akershus fylkeslag for aktivt og godt arbeide og inspirerende samarbeide i hele perioden fra starten. Akershus fylkeslag er et av våre solide fylkeslag som stiller opp uten spørsmål når hovedorganisasjonen trenger hjelp. Vi ser frem til å fortsette dette samarbeidet nå som arbeidet med stortingsmeldingen kommer i gang for fullt.

Det kommende året vil bli viktig for å påvirke Miljøverndepartementet til å utrede flest mulig sider ved konsekvensene av rovdyrpolitikken. Neste år, i 2003, vil det bli viktig å følge opp alle politiske miljø i forberedelsene fram mot behandlingen av stortingsmeldingen om ny rovdyrpolitikk våren 2004. Folkeaksjonen vil satse bevisst, ikke bare på å gjøre seg kjent med alle viktige politikere, men også gjøre seg uunnværlig for dem som søker bred og nyansert informasjon om rovdyrpolitikken”.

K. Holmen ble gjenvalgt som leder for et år, og Randi Budahl ble gjenvalgt som styremedlem for to nye år. De øvrige i styret har en ettårs-periode igjen.
Beretning og revidert regnskap ble enstemmig godkjendt. Regnskapet viste et overskudd ved årsskiftet på kr. 19.756,38.

Etter det formelle årsmøtet ga Berit Tønneberg og Johan Artur Torp en fyldig informasjon om erfaringene som ble høstet i forbindelse med studieturen til Estland i februar i anledning prosjekt ”Leve med rovdyr” som Miljøverndepartementet ga støtte til. Vi venter fortsatt på å se en samlet rapport fra deltagerne på denne studieturen som Høland JFF sto som teknisk arrangør av.

Aktiviteter hittil i år

Det er avholdt 4 styremøter, og det er behandlet og protokollert 22 saker.
Medlemskort ble sendt ut til i alt 744 medlemmer. Hittil har ca. 60 % betalt ny medlemskontigent. Vi ser at der hvor flere i en husstand betalte forrige år er nå tendensen til at bare en betaler på nytt.
Fylkeslaget har vært representert i panelet ved åpent møte i regi av Bjørkelangen JFF temakveld ”Hvordan leve med ulv”.
Fylkeslaget har bidratt sterkt i.f.m. stand på Villmarksmessa 18. - 21. april på Hellerud.

Ettersom Akershus fylkeslag registrerer medlemmer i Oslo er det opprettet formell kontakt med en representant for Oslo-medlemmene, dette er:

Vigdis Wøyen Dokka, C.A. Phils gt. 2, 0273 Oslo
Tfn. til Vigdis er 22 44 28 64.

Hun vil delta i fylkeslagets styremøter og aktiviteter fremover.

Fylkeslaget har anmodet Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å bli tatt opp som høringsinstans i rovdyrsaker, uten at dette hittil er bekreftet.

K. Holmen deltok sammen med representanter for hovedstyret i et møte med leder i Miljø- og Energikomiteen, Bror Yngve Rahm, i anledning drøftinger om offentlig støtte til Folkeaksjonen. Dette er det tidligere søkt om men gitt avslag. Det er hittil ikke gitt tilsagn om slik støtte.

Økonomi

I desember 2001 ble det sendt ut henvendelse til 40 næringsdrivende, lag og foreninger i Nes, A-H og Sørum kommuner om sponsormidler til fylkeslaget. Det er kommet inn kr 13.405 etter denne aktiviteten og vi takker alle som har gitt oss økonomiske gaver.
Ved styremøte 25. juni viste bankbeholdningen kr. 62.702,39. Da er ikke 50 % andelen av medlemskontigent for mai og juni overført til hovedorganisasjonen. Noen mindre poster i mellomregnskap med hovedorganisasjonen er heller ikke tatt med.
I det siste har vi fått tilsagn om kr 8.640 i bidrag fra et legat som vi har søkt på.

Den økonomiske situasjonen gjør oss nå i stand til å sende ut denne medlemsinformasjonen som vi vet er etterlengtet. Vi har mottatt mange spørsmål om hva vi gjør og hva som er status i fylkeslaget.
Man skal huske på at utsending av medlemsinformasjon koster mye, denne informasjonsrunden er stipulert til ca. kr 12.000 iberegnet trykking, pakking og porto.

Medlemssituasjonen

I øyeblikket er medlemstallet i fylkeslaget 835.
Dette er medregnet alle medlemmer fra starten selv om ikke alle har betalt sin kontigent i år, samt nye medlemmer tegnet i år.

Vi trenger medlemmer av to årsaker;
av hensyn til medlemskontigenten som deles 50/50 med hovedorganisasjonen og gir oss økonomisk grunnlag til å drive videre.
og ikke minst for å kunne dokumentere overfor politikerne at vi er en sterk organisasjon som målbærer mange medlemmers syn på rovdyrsituasjonen.

Du kjenner sikkert mange som burde melde seg inn som medlem, ta kontakt med oss dersom du ønsker tilsendt giroblankett for innmelding. Direkte innmelding kan også skje via hjemmesiden til Folkeaksjonen; www,rovdyr.org

Medlemsverving

Vi har satt opp en premie til beste medlemsverver i år. Premien består av 6 glass, 6 cl. Dram, i Villmarksserien med ulvemotiv produsert av Magnor Glassverk.
Det unike er at disse glassene er spesialbestilt av Folkeaksjonen. Glassene har en verdi av 720 kroner. Det som du må gjøre er å føre en liste over de medlemmer, med fullt navn og adresse, som du påvirker til innmelding slik at vi kan sjekke ut om innmelding finner sted. Lista må du sende oss innen 31. desember 2002.
Om noen skulle bli stående med likt antall medlemmer vervet ved årets slutt så vil vi foreta loddtrekning.

Utskrivbar verveliste

Rovdyrsituasjonen

Totalt ble det registrert 11 familiegrupper av ulv i Norge og Sverige vinteren 2001/2002. I mars-april var antallet redusert til 9-10 familiegrupper. Totalt ble det registrert 98-113 dyr, noe som tilsvarer en økning på 15 % i forhold til året før. Når kjent avgang er trukket fra, estimeres bestanden til 92-107 individ. Av disse er 11-16 registrert i Norge, 21-22 på tvers av riksgrensen og 60-69 i Sverige.

Rapporten “Foreløpig statusrapport om ulv i Skandinavia vinteren 2001/2002” ligger under "Bestandsstatus" på nettsidene til Scandulv

Ser man på “prestasjonene” til denne populasjonen og leker litt matematisk med tallene så skal det være i gjennomsnitt 26 ulv som opererer i Norge og 76 som opererer i Sverige. For de som følger med i media, gjerne via Folkeaksjonens hjemmeside, så blir det etter hvert mer og mer tydelig at med den populasjonen som er tre ganger større i Sverige så begynner våre venner i Øst for alvor å merke problemene. Sverige har for eksempel bare en brøkdel av det antall sau som vi har på utmarksbeite, allikevel ser vi nå nesten daglig at sau blir revet av ulv i nabolandet. Og dette skjer i de fleste tilfeller på innmark. Få dager siden opplevde man også i Sverige at fem kalver på innmark ble revet av ulv. Skulle populasjonen øke til det som man har som målsetting i første omgang i Sverige, 200 individer, så vil nok “prestasjonene” til disse individene bli enda mer tydelige for broderfolket.
Vi får håpe at man ved Riksdagsvalget i Sverige til høsten får på plass noen politikere som fatter hva som er under utvikling og kan gjøre noe med det.

Nylig ble det også revet to kalver på utmarksbeite i Hedmark. Det er nesten ikke dag uten mediaoppslag om drept eller skamfert sau her i landet. I fylkeslagets distrikt har det vært bemerkelsesverdig stille i lang tid. La oss ikke sløves slik at vi unnlater mediaoppmerksomhet ved observasjoner - meld fra, det hjelper å holde fokus på saken.

Det som kommer frem i media overrepresenteres av ulv - sau problematikken og dette er forsåvidt forståelig. Det er mye lettere og fokusere på en ihjelrevet sau enn hva det er å fokusere på småbarnsmødre som stenger inne sine håpefulle når det er observert ulv i nabolaget.

Ser vi på forholdet med reduksjon av jaktbart vilt så må dette være sterkt foruroligende for både grunneiere og jaktberettigede. Her i landet viste forskningen via de GPS merkede ulvene i “Gråfjellparet” at disse i løpet av seks vintermåneder la ned 40 elger. Dette forbauset forskerne, men det bør vel konstateres at med den nye muligheten til å følge dyrenes bevegelser så får man se mer av sannheten.

Tilbake til Sverige igjen hvor det altså er tre ganger så mange ulv som vi har. 25 jaktlag i det såkalte Åmotreviret måtte konstatere at elgkvoten igjen måtte reduseres, nå til en tredjedel. En ulvefamilie på ti dyr har i løpet av to år på det nærmeste ødelagt elg- og småviltjakten. Man har nå satt avskytingen til 0,6 elg pr. tusen hektar (10.000 mål).

 

Fylkeslaget ønsker deg fin høst !

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org