www.rovdyr.org

 

 


Akershus fylkeslag - Medlemsinformasjon - Oktober 2001

 

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende bevegelse som har som formål å få Stortinget til å endre dagens rovdyrpolitikk. Folkeaksjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig.

Målet skal nås ved oppbygging av en sterk organisasjon som skal opplyse og påvirke beslutningstakerne i tråd med  våre vedtekter.

 

Etter generalforsamling og valg av formelt styre finner vi nå tiden moden for å gi noe informasjon til de over 700 medlemmer som hittil har meldt seg inn. Vi har av økonomiske årsaker valgt å innskrenke utsendelsen til kun den ene dersom det er flere familiemedlemmer som står som medlemmer. Dersom dere merker at vi har gjort noen feil i medlemsregisteret så la oss få beskjed

 


Det nye styret består av :

Leder :            Kåre Holmen, Aurskog                                               Tfn.  63864206       e-mail  kholmen2@frisurf.no

Nestleder:       Fredrik Gedde, Setskog                                              Tfn.  63857388

Kasserer:        Arve Strømsæther, Sørum                                          Tfn.  63826750       e-mail  astroms@online.no

Sekretær:        Randi Budahl, Gan                                                       Tfn.  63884961

Styremedlem: Emmy Gruebekken, Årnes                                          Tfn.  63903427

Kontonummer for medlemskontigent/ gaver:                               1271.05.51063

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Historikk

I et evalueringsmøte 10. november 2000 etter det vellykkede ”Setskogmøtet” om rovdyr og livskvalitet 2. oktober 2000 med over 1000 fremmøtte, ble det besluttet at arbeidet som var påbegynt skulle videreføres i form av organisert tilknytning til Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk. Sponsormidler som kom inn til og under møtet har blitt overført til fylkeslaget.

 

Akershus fylkeslag ble stiftet 11. januar 2001 med godkjennelse av Hovedorganisasjonen. Stiftelsen skjedde

ved etablering av et interimstyre med Christian Haneborg,  Fosser, Tore Ødegaard, Setskog, Vera Eng, Setskog og Kåre Holmen, Aurskog. Sistnevnte har vært fylkeslagets kontaktmann overfor hovedstyret i interimperioden.

 

Vi takker de som har vært med under etableringen og interimperioden, og ønsker de nyvalgte i styret hjertelig velkommen.

Vi kommer ikke utenom en stor takk til Tore Ødegaard som viste oss med sin entusiasme at det går an å engasjere folk i denne saken. Han tok initiativ til ”Setskogmøtet” som var sporen til hva vi er i dag i Akershus fylkeslag.

 

Folkeaksjonen er en unik organisasjon i og med at den er politisk uavhengig, uavhengig av næringsinteresser,

og andre kommersielle interesser.

Tvert i mot, vi favner den alminnelige borger som er opptatt av livskvalitet i sitt nærmiljø.

 

 

 

 

Vedtektene som ble fremsatt til debatt på generalforsamlingen ble enstemmig vedtatt, og de som ønsker disse tilsendt bør ta kontakt med en av styrerepresentantene.

 

 

Aktiviteter hittil

Det er avholdt 7 styremøter, og det er behandlet og

protokollert 42 saker.

Fylkeslaget har vært sterkt opptatt av medlemsverving via utsending av brevgiro, og har pr. i dag dekket  Aurkog-Høland, Sørum, Fet,

Nes, Vestby, Ås og deler av  Ski kommune.

Fylkeslaget har bidratt sterkt i.f.m. stand på Villmarksmessa

19. – 22. april 2001 på Hellerud.

Fylkeslaget har stått som teknisk arrangør av Norsk/ Svensk Samarbeidsforum (N/S-SFR) for interessegrupper for en ny rovdyrforvaltning, 28. - 29. april 2001 i et lukket møte på Vinger Norlandia Hotell på Kongsvinger.

Fylkeslaget markerte støtte til en gårdbruker i Blaker som fredag 15. juni skjøt mot en ulv i nødverge da ulven var inne blandt innhegnet bufe på gården.

 

Fylkeslaget var representert med Chr. Haneborg og

K. Holmen på landsmøtet til Folkeaksjonen 4. august 2001

på Hurdalsjøen Hotel. Her ble Tore Ødegaard fra fylkeslaget valgt inn som styremedlem i Folkeaksjonen's hovedstyre.

 

Fylkeslaget har samarbeidet med N-SFR om et åpent møte med innbudte stortingskandidater for Akershus, Østfold og Hedmark i Rakkestad 8. august 2001.

Fylkeslaget har vært med og bemannet Folkeaksjonen’s

stand på “De 39. Nordiske Jakt- og Fiskedager”

 9.- 12. aug. på Elverum.

Fylkeslaget har bidratt med en rekke  uttalelser i media angående rovdyrsituasjonen.

 

 

Økonomi

Foran denne utsendelsen hadde fylkeslaget en beskjeden beholdning på kr. 18.703

Medlemsvervingen har vært den største utgiftsposten med trykking og utsending av brevgiro. Samtidig går 50 % av medlemskontigenten tilbake til hovedorganisasjonen. Det som gjør oss likvide i øyeblikket er pengegaver som er kommet inn utenom kontigent, samt startkapitalen som ble overført fra det vellykkede “Setskogmøtet” i oktober 2000 med tilsammen kr. 15.070.

 

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT MED PENGEGAVER !

 

For å bedre på økonomien vil vi henvende oss til næringslivet i kommunene i håp om å få ytterligere sponsormiddler.

Samtidig som vi vil fortsette medlemsvervingen.

 

Fremtidsplaner – på kort  sikt

Fortsette oppbyggingen av fylkeslaget.

Følge nøye med i episoder hvor rovdyr er innblandet.

Dersom dere hører/ ser hendelser som omhandler  rovdyr , så la oss få høre det raskt – vi vil gjerne markere vår holdning i gitte situasjoner (tfn. se første side)

Drive opplysningsvirksomhet i samfunnet.

Følge nøye med i sammensetningen av nytt Storting, kommiteer og utvalg for å kunne søke samarbeide med de representanter fra Akershus  som har innflytelse i rovdyrsaker.

Synliggjøre fylkeslaget ved deltagelse med stand på messer og ulike arrangementer.

 

Fremtidsplaner – på lang sikt

Samarbeide med vår hovedorganisasjon om vår felles målsetting.

Samarbeide med Norsk Samarbeidsforum for ny rovdyrforvaltning (N-SFR) der det er behov for fylkesvis innsats.

Søke samarbeide med andre lag og foreninger innen fylket som har lignende formål som vår egen organisasjon.

Søke å påvirke beslutningstagerne ved utforming av ny rovviltrmelding frem mot 2003.

 

Stortingsmelding i 2003 (Rovviltmeldingen)

Som dere sikkert vet så skal Stortinget i inneværende periode behandle “Ny Rovviltmelding” innen utløpet av 2003.

Vi i Folkeaksjonen akter å bidra med påvirkning til at det i første omgang blir nedsatt et bredt offentlig utvalg (NOU) til å håndtere denne meldingens utredning. Dernest skal vi med alle virkemidler forsøke å påvirke til at vårt bygdesamfunns interesser blir behørig ivaretatt i denne sammenheng.

Her trenger vi bistand fra alle som har mulighet til å påvirke våre venner i Stortinget.

Vi kommer ikke utenom det faktum at vi alle må innordne oss lover og regeler, men disse kan påvirkes nå !!

Ta gjerne kontakt dersom dere kan bidra med innspill .

 

 

Medlemsinformasjon fremover

Vi ønsker god kontakt med våre medlemmer. Utfordringen her er å finne en riktig måte å gjøre dette på. Medlemsinformasjon krever mye arbeide og koster mye penger.

På folkeaksjonens internettside www.rovdyr.org finnes det fortløpende informasjon om de store trekk, samt fortløpende oppdateringer om hendelser med rovdyr innblandet fra både Norge og Sverige.

Muligens kan man tenke seg en egen informasjonsspalte for fylkene ut fra denne hjemmesiden.

Men alle medlemmer har ikke tilgang til internett, og derfor må vi samtidig satse på trykking og utsending av medlemsinformasjon. Vi er svært interesert i å komme i kontakt med medlemmer som kunne tenke seg å gjøre en innsats i denne forbindelse.

Er det noen som har tilgang til trykkemuligheter til en rimelig pris ?

Er det noen som har ideer til oss om hvordan vi best kan tilrettelegge medlemsinformasjonen så ta kontakt.

En redaktør for medlemsinformasjon er hjertelig velkommen i våre rekker !

 

Medlemsverving

Det er av avgjørende betydning at vi fortsetter medlemsvervingen under mottoet “Mange gjør sterk”.

Vi oppfordrer dere som medlemmer til å ta kontakt med, og påvirke, venner og bekjendte til å melde seg inn i Folkeorganisasjonen.

Uansett hvor i landet men bor så vil det enkelte medlem bli overført til det fylke hvor vedkommende sogner til. Og skulle det ikke være opprettet fylkeslag enda så vil vedkommende bli stående direkte tilsluttet hovedorgansasjonen.

 

 

Vi nærmer oss et nytt år

Vi trenger din tilslutning og ditt engasjement i tiden fremover.

Skal vi kunne drive den virksomhet som vi har forurtsatt så er det av avgjørende betydning at du og din(e) nærmeste omgangskrets også støtter oss med medlemskap i det året som kommer. På nyåret vil vi komme med ytterligere medlemsinformasjon, samtidig som at vi vil oppfordre til fortsatt støtte til vår virksomhet.

Kun dersom vi har en bred medlemsmasse i ryggen og dermed en sterk økonomi kan vi nå vårt felles mål; 

Nei til fast ulvestamme i Norge.

Dette er en av de viktigste formålsparagrafene for oss i Akershus fylkeslag.

 

 

N-SFR

Norsk samarbeidsforum for ny rovdyrforvaltning, er en “paraply” som er etablert for å kunne samordne felles interesser for alle lag og foreninger som har som felles mål og endre rovdyrforvaltningen i Norge. Tilsvarende er etablert i Sverige, og man har felles drøftinger med målsetting å påvirke begge lands forvaltning.

Vi tror nemlig ikke at rovdyra ser grensen mellom våre smale og langstrakte land, og derfor må politikk og deretter forvaltning være tilnærmet lik.

Folkeaksjonens leder i hovedstyre, Ola Stensgård fra Skjåk er representant i N-SFR, mens Arild Strand fra Rakkestad er leder av N-SFR.