Desember 2000

 

P R E S S E M E L D I N G
Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk har dannet fylkeslag i Akershus.

 

I et evalueringsmøte etter det vellykkede ”Setskogmøte” om rovdyr og livskvalitet 2. oktober med over 1000 fremmøtte, ble det besluttet at arbeidet som var påbegynt skulle videreføres i form av organisert tilknytning til Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk. Sponsormidler som kom inn til og under møte vil også bli overført.

Denne bevegelsen som startet omtrent på samme måte som ved "Setskogmøte" har eksistert siden 1998, opprinnelsen kan du lese om på Internett; www.rovdyr.org/rovdyr/Arkiv/historie.html.

Folkeaksjonen har siden dette utviklet seg til en etter hvert landsomfattende bevegelse som nå har dannet lokallag i Akershus. Et midlertidig styre med høyesterettsadvokat Christian Haneborg, siviløkonom Tore Ødegaard, skogeier Vera Eng og avd.sjef Kåre Holmen skal administrere laget frem til et medlemsmøte på nyåret kan velge et videre styre. K. Holmen er fylkeslagets kontaktmann overfor hovedstyre frem til medlemsmøte.

 

Hovedmålsettinger er som følger:

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende aksjon som har som formål å få Stortinget til å endre dagens rovdyrpolitikk. Folkeaksjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig.

Store rovdyrbestander gir høyt konfliktnivå og en uakseptabel situasjon i forhold til dyrevern, utmarksnæringer, lokalsamfunn og enkeltmennesker. Det er ikke bare en konflikt mellom næring og verneinteresser, det handler om folks hverdag. Livskvalitet knyttet til en trygg bruk av naturen er en grunnleggende verdi som mange opplever er i ferd med å bli borte. Hovedkrav for en ny politikk er:

Forvaltningsmodellen med kjerneområder må bort.
Kjerneområder for rovdyr er en kunstig geografisk inndeling. Rovdyrbestandenes levedyktighet må vurderes over større områder – også gjennom samarbeid med våre naboland. Rovdyrbestandene må balanseres mot en fortsatt fornuftig bruk av utmarksressursene.

Lokal forvaltning.
Rovdyrforvaltninga må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Forvaltninga må skje i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler som forplikter Norge til å ta hensyn til lokal- og urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner.

Effektivt uttak av skadedyr.
Uttak av rovdyr som gjør skade eller skaper truende situasjoner må skje raskt og effektivt. Lovverk og forvaltning må tilpasses allmenne verdioppfatninger om dyrevern, ressursforvaltning og respekt for enkeltmennesket. Nødvergeretten må kunne brukes for å forhindre skade.

Nei til fast ulvestamme i Norge.
Ulven er ikke en truet dyreart i Europa. En fast ulvestamme vil gi store negative konsekvenser for en allsidig bruk av utmarksressursene og i neste omgang bosetting og næringsliv i ulveområdene. Folk føler frykt for ulven i de områder den etablerer seg. Kombinasjonen mye ulv/ lite mat kan gjøre ulven farlig for mennesker.

Folkeaksjonen vil synliggjøre folks motstand mot en feilslått rovdyrpolitikk.
Til dette videre arbeide er det viktig at vi har medlemmer og sympatisører med oss. Det vil etter hvert bli sendt ut informasjon med mulighet for innbetaling av medlemskontigent for år 2001. Medlemskontigenten er kr. 100, men det vil ikke være påtrykt noe beløp på giroen som følger med da vi håper at den enkelte vil kunne gi et litt større beløp. Beløp ut over medlemskontigenten på hundre kroner vil bli ført som gave, det samme vil skje med beløp under hundre kroner – det vil da ikke bli tegnet medlemsskap.

Bli medlem – bygdenorge trenger din innsats.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk -

Akershus fylkeslag