Sparbu og Stod
03 Juli 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

05 Mai 2004

HVA SKJER MED NATUROPPSYNET I STATSALLMENNINGENE?

Knut Korsæth - Lillehammer

I løpet av forsommeren har diskusjonen mht. rollefordelingen om oppsynet i statsallmenningene dukket opp igjen. I likehet med hva som var tilfellet fram mot år 2000, synes det igjen å være strid mellom Statens naturvernoppsyn (SNO) og fjellstyrene.

I nær forståelse med daværende politiske ledelse i Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble det etter anmodning fra Norges fjellstyresamband opprettet et utvalg som skulle se på rollefordelingen mellom oppsynsordningene i statsallmenningene. Utvalget hadde følgende sammensetning:

 • Kai Erik Tørdal, SNO/DN
 • Lars Inge Enerstvedt, SNO/DN
 • Jørgen Hoffman, Statsskog SF
 • Fredrik Platou, Statsskog SF
 • Leif Rustgard, Norges Fjellstyresamband
 • Erik S. Winther, Norges Fjellstyresamband/Fjelloppsynet
 • Sverre Kirksæther, Justisdepartementet/Politiet
 • Knut Korsæth, Fylkesmennene, leder
 • Ian Borgnes, Fjellstyresambandet, sekr.

  I tillegg deltok følgende som observatører:

 • Vidar Holte, Norges Skogeierforbund
 • Ole Jacob Helmen, Norges Bondelag
 • Erland Løkken, Utmarkskommunenes sammenslutning

  Som det framgår av utvalgets sammensetning, så var nær sagt alle interessegrupper representert. Etter åtte møter i utvalget, ble det 23. oktober 2000 lagt fram en enstemmig tilrådning om følgende forhold:

  1. Forslag til felles plattform for framtidens utøvelse av naturoppsynet i statsallmenningene.
  2. Forslag til felles plattform for samarbeidet i statsallmenningene.
  3. Forslag til modell for naturoppsynet i statsallmenningene.

  Utvalget arbeidet lenge med utformingen av forslag til modell for naturoppsynet i statsallmenningene og kom fram til følgende forslag om oppgavefordeling:

  1. Den lokale samordningen av naturoppsynet skulle utøves av fjelloppsynet, det lokale politiet og SNO.
  2. Det regionale oppsynet skulle utøves av Fjelloppsynet, Statsskog, SNO politiet.
  3. Det sentrale oppsynsutvalget (Fjellstyresambandet, SNO og Politiet), skulle arbeide med nasjonale prioriteringer, kvalitetssikring, koordinering av oppsynstjenesten og med kompetanseutvikling.

  Utvalget understreket at det måtte inngås viktige og grunnleggende forutsetninger for en felles forståelse av samarbeidet. Det ble enighet om at følgende forutsetninger skulle legges til grunn:

  1. De samlede oppsynsressursene skal brukes målrettet og effektivt.
  2. Ordningene med at fjelloppsynet også utøver oppgaver av nasjonal karakter i nasjonalparkene og i andre verneområder og det offentligrettslige oppsynet, videreføres.
  3. Fjellstyrenes oppgaver og ansvar i medhold av Fjelloven, videreføres.
  4. Fjellstyrene og SNO går sammen om felles kompetanseheving basert på felles behov.

  Utvalget fant det nødvendig å foreslå visse avklaringer i samarbeidsforholdet mellom SNO og fjellstyrene, og pekte i den sammenheng på følgende viktige "grenseoppganger" :

  1. SNO har ansvar for at naturoppsynsoppgaver av nasjonal karakter blir ivaretatt i hele landet. Fjellstyrene kan etter avtale påta seg oppdrag av oppgaver som SNO trenger hjelp til å gjennomføre.
  2. Fjellstyrene har ansvar for oppsyn i statsallmenningene for å sikre lokale og nasjonale samfunnsoppgaver der Staten er grunneier.
  3. I områder hvor fjellstyrenes oppsyn allerede fungerer godt, skal SNO ikke gå tungt inn med egen oppsynstjeneste.
  4. Nærhetsprinsippet og lokalt engasjement, ansvar og medbestemmelse skal vektlegges og være grunnlaget for naturoppsynet og samarbeidet mellom politiet, SNO og fjellstyrene.

  Etter det langvarige og konstruktive samarbeidet som førte fram til den enstemmige tilrådningen fra det bredt sammensatte utvalget, er det i dag både overraskende og skuffende å se at enkelte av partene som deltok i utvalget, ikke lenger synes å føle seg bundet av den felles avklaring og forståelse som ble oppnådd i oktober 2000.

  Siden utvalgets innstilling ble oversendt de sentrale departementene i saken (Miljø, Landbruk og Justis) for videre oppfølging, er det god grunn til å etterlyse hva som har skjedd eller ikke skjedd med de viktige tilrådningene fra det enstemmig utvalget.

  Mine synspunkter som leder av utvalget, er ikke forelagt de øvrige medlemmene i utvalget, men jeg hadde håpet at disse, selv om det snart er fire år siden vi underskrev utreningen om rolleavklaringen mellom Fjelloppsynet og SNO, fortsatt mente det samme i dag.

  Knut Korsæth.

 • Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
  Telefon:975 95 119
  Telefaks:74 16 62 36
  E-post:aksjonen@rovdyr.org
  Hjemmeside:http://www.rovdyr.org