13. februar 2017

Ødeleggende ulveforvaltning

 

Uttalelse fra lokalledersamling i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk stiller seg uforstående til Klima og miljødepartementets nei til ulvejakt i ulvesona. Den omstridte avgjørelsen 20. desember har blitt avløst av en lang rekke bortforklaringer på tross av tung politisk og juridisk kritikk som peker på et betydelig handlingsrom som Statsråd Vidar Helgesen nekter å forholde seg til.

I stedet har departementet intensivert letingen i Bernkonvensjonen, Naturmangfoldloven, Rovviltforskriften og nå til sist i den gamle opphevede Viltloven etter juridiske begrensninger i forsvar for egne feiltolkninger.

Vi finner det lite tillitsvekkende at statsråden henviser til Bernkonvensjonen på en måte som åpenbart er uriktig, sist dokumentert i en ny rettsavgjørelse i svensk høyesterett.

Og Statsråden har så langt konsekvent oversett tidligere klare føringer fra Stortinget om at konkrete forvaltningstiltak beskrevet i stortingsforlik om rovdyrpolitikk alltid er innenfor Naturmangfoldlovens bestemmelser.

Stortingets flertallsforlik om bestandsmål for ulv i Norge fra juni 2016 er i praksis parkert. Norsk ulveforvaltning pr. i dag framstår som en blåkopi av mindretallets merknader. Folk og lokalsamfunn i ulvesona føler seg grundig lurt, med rette. Dette kan umulig ha vært Stortingsflertallets vilje.

Venstre, SV og Miljøpartiet de grønne ønsket et bestandsmål på 8-12 årlige ynglinger, utvidelse av ulvesona nordover (Osdalsflokken), forbud mot forvaltning i ulvesona og innsamling av mer kunnskap (merking) som eneste tiltak for å møte folks bekymringer.

Regjeringens behandling av denne saken har blitt en parodi på klok politikk og forvaltning, med et konfliktnivå på tur rett til himmels.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever at regjeringen øyeblikkelig avslutter ørkenvandringen i lovverket og forventer at Stortingets vedtatte ulveforvaltning gjennomføres.